Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Adolescence

- fáze vývoje mezi 15 - 20 rokem života
- je individuálně variabilní v oblasti psychiky a socializace
- vstup je biologicky ohraničen pohlavním dospíváním
- objevují se změny v oblasti psychosociální
- vznikají nové role (středoškolák,…) -> vyšší sociální prestiž
- dochází ke zklidnění vztahů

Narcismus
- kult těla, zaobírání se vlastním tělem

Důležité proměny adolescence
- startuje sexuální život =>první pohlavní styk
- ukončení povinné školní docházky
- dokončuje se profesní příprava
- dovršení 18 roku = PLNOLETOST

Psychosociální moratorium
- vyjadřuje přechodnost, provisorium
- mnoha adolescentům se dospělost zdá náročná, proto ji chtějí odložit (studium, bydlení u rodičů)

Kultura adolescenta
- demonstrace volnosti, období odmítání hodnot rodičů
- společnost klade na člověka kritéria, adolescence připravuje na tato kritéria
- vlastní tělo jako součást identity

Kompetence a výkon
- kompetence = oprávněnost
- typická flexibilita
- schopnost užívat nových způsobů řešení => nedostatek zkušeností
- vše chce řešit radikálně, ne úmyslně; zásadně rychlé řešení
- intelektuální kompetence získává ve škole
- postupně dochází k uklidnění vztahů mezi rodiči a adolescentem, méně konfliktní soužití
- pro identitu je nejdůležitější přijmutí sociálních rolí
- dívky bývají pod větším sociálním tlakem
- začátek vykání adolescentovi
- typické prožívání určitých situací (intenzivní prožívání), neodkladné uspokojení, odkládání způsobuje určitou zátěž
- přijímají svobodu ale ne zodpovědnost
- důležité jsou partnerské vztahy (přizpůsobení, oběť kousku své identity)
- důležité osamostatnění od skupiny
- adolescent a víra; existenční otázky, hledání svého vztahu k víře, všichni mají vrozený vztah k víře, adolescent hledá absolutní hodnoty
- někteří jsou spokojeni (v rodině s vrstevníky) -> pomoc u náboženských sekt, nachází zde autoritu, relativní pocit jistoty a bezpečí; přichází na to , že není lehké sektu opustit; v sektě se jedinec vzdává své identity a přebírá identitu skupinovou

Socializace
- je akceptován jako dospělý, ale vyžaduje se od něj přijatelné chování
- akceptuje normy a pravidla
- zaujímá vlastní stanoviska
- netolerance k lidem s jinými názory => akceptovat!!!

Komunikace
- přibližuje se standardu
- dospělí mu začínají vykat
- ubývá hlučnosti

Sociální role
- přibližuje se roli dospělého
- ubývají konflikty s rodiči
- vztah k dospělým
- rodiče představují určitý způsob života

+adolescenti nechápou potřeby rodičů => adolescentní egocentrismus
+ domov = samozřejmý zdroj všeho

Adolescent a vrstevníci
- pomáhají si navzájem uspokojovat určité potřeby
- důležité partnerské vztahy

Zaměstnání
- určitá profesní role
- ekonomická samostatnost = nezávislost


Žádné komentáře:

Okomentovat