Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Neurotické poruchy

- funkční psychické poruchy, které jsou psychosociálně podmíněny a projevují se specifickými psychickými i somatickými příznaky
- nejsou spojeny s poškozením funkce orgánu ani nervového systému
- typickým znakem je narušení subjektivního prožívání = změna emocí
- citové hodnocení je nejdůležitější a je spojeno s ostatními psychickými i somatickými funkcemi, které může ovlivňovat
- základem je pocit ohrožení a dysforie (zhoršení emočního ladění spojené s pocity napětí, strachu a úzkosti), které vedou ke vzniku obranných mechanismů
- pod vlivem zátěže se může také měnit způsob uvažování
- chování člověka s takovouto poruchou, může být nápadné, neobvyklé, ale neporušuje základní sociální normy, zásadním způsobem není narušeno ani hodnocení reality
- člověk trpící neurózami si odlišnosti svého chování uvědomuje a jsou pro něj i jeho blízké obtěžující
- bývají nejčastější u lidí mezi 25 a 40 rokem -nároky na dospělého

Etiologie
- příčiny nelze hledat jen v patologickém působení vnějšího okolí
a) vrozené dispozice * dědičnost hraje roli při vzniku
* důležitou roli hrají především vrozené temperamentové znaky, stabilita psychických reakcí i funkcí vegetativního systému a individuální rysy afektivního prožívání
* v dětství může jít o nezralost CNS
* dispozici k neurózám mohou signalizovat určité vlastnosti (převažující pocit nejistoty, snadný vznik zábran, obtíže v kontaktu s lidmi, snížená tolerance k zátěži, labilita, …)
b) vnější prostředí * nemají více zatěžujících životních zkušeností, ale zaujímají k nim jiný postoj
* běžné vlivy prostředí se mohou subjektivně jevit jako nepřekonatelné
* pokud se člověk cítí bezmocný, přestává jeho chování ovládat rozum
* způsob zpracování různých zátěží ovlivňuje:
+ aktuální psychický stav člověka, jeho zkušenosti, individuální vlastnosti člověka
+ aktuální, či minulá sociální situace
+ aktuální somatický stav člověka
- neurózy představují fixaci a kumulaci nevyřešených zátěží
- prognóza bývá různá; nejpříznivější je u lidí s objektivně vyšší zátěží

Neurotické příznaky
1. Psychické příznaky:
a) poruchy emocí = strach až fobie, úzkost, deprese
b) poruchy myšlení = obsese (vtíravé myšlenky), poruchy hodnocení a sebehodnocení
c) poruchy paměti = amnézie
d) poruchy pozornosti = porucha koncentrace, snadná unavitelnost
e) poruchy autoregulace = kompulze = nutkavé jednání
f) poruchy spánku
2. Somatické symptomy = třes, bolesti, poruchy zažívání, vyměšování
- emoční prožívání neurotika je většinou negativní, tudíž subjektivně nežádoucí

1) Úzkostná porucha
- úzkost = nepříjemný citový stav, v němž převažují pocity napětí a obavy, jejichž zdroj nedovede člověk přesně určit
- vzniká při pocitu ohrožení subjektivně důležitých hodnot
- bývá spojena s vegetativními projevy
- úzkost je trvalejší osobnostní rys
- za normálních okolností funguje úzkost jako signál potenciálního nebezpečí -> člověk je připraven
- u zvýšeně citlivého člověka se stává spíše obtěžujícím, neboť vidí nebezpečí i tam kde není
- je charakteristická chronickou nerealistickou úzkostí, často vyhrocenou do akutních atak úzkosti a paniky
- není vázána na žádnou určitou situaci
- nemocní mívají zhoršené sebevědomí a pocity méněcennosti
- k diagnostikování této nemoci, musí příznaky trvat nejméně 6 měsíců
- porucha postihuje 5% populace; častější u žen
2) Panická porucha
- vyhrocení úzkostné poruchy
- opakované ataky úzkosti, které nelze předvídat
- nemocný má příznaky vegetativního podráždění (zrychlený puls,…), příznaky týkající se hrudníku a břicha (obtížné dýchání,…) a nepříjemné psy. prožitky (neklid, bezmoc,…)
- příznaky jsou typické náhlým začátkem a silnou intenzitou
- může se projevit jen jednou nebo se opakovaně vracet
- může být doprovázena agorafobií = nepřiměřený strach z otevřených prostranství
- častěji jí trpí ženy
3) Fobická úzkostná porucha
- strach = emocionální reakce na nebezpečí, které je reálné; člověk dovede říci, čeho se bojí
- strach vyplývá z potřeby orientace
- úzkost a strach jsou doprovázeny podobnými pocity a projevy, je obtížné mezi nimi rozlišit
- je typická iracionálním nepřiměřeným strachem z něčeho, co samo o sobě není nebezpečné
-  fobickou reakci může vyvolat pouhá představa předmětu, ze kterého má pacient strach
- reakce je z vlastního hlediska zcela logická
- nemocný situaci nezvládá a nutí jej k reakci, při které dochází k úlevě
- vyskytují se u méně než 1% lidí; častější výskyt u žen
- častou fobií je agorafobie (viz výše)
- klaustrofobie = strach z uzavřených prostor
- sociální fobie = strach ze styku s lidmi
- riziko je zvýšené u lidí, kteří mají tendenci reagovat úzkostně;stále očekávají nějaký problém, katastrofy
- potřebují být neustále ujišťováni o vlastní přijatelnosti a oblíbenosti
4) Obsedantně - kompulzivní porucha
- dlouhodobý výskyt vtíravých myšlenek a představ, či nepotlačitelných impulsů k jednání
- pokud se mluví o poruše, příznaky musejí mít dobu trvání nejméně dva týdny
- obsedantní myšlenky jsou charakteristické opakovaným a stereotypním vtíráním do mysli nemocného
- člověku se myšlenky neustále vracejí a nemůže se jich zbavit
- pokud se brání těmto myšlenkám a snaží se jich zbavit, je jeho snaha neúspěšná
- nemocní mívají sklon k určitému opakovanému a stereotypnímu jednání
- typické je magické myšlení, které nelze ovládat vůlí
- čím déle se snaží nemocný odolávat, tím větší je pocit napětí, což vrcholí k podlehnutí a provedení rituálu
- pokud nutkavé jednání nepřesahuje hranici sociální přijatelnosti, může se takové chování jevit jako nadměrně přecitlivělé (u kompulzivních jde o udržování čistoty a dezinfekce)
- vyskytuje se asi u 2,5% populace, je geneticky podmíněna, i když velkou roli sehrávají i zátěžové situace

Emoční poruchy v dětství
- příznaky bývají velice pestré
- velkou roli hraje vývoj
- často vznikají v době nevyzrálosti nervové soustavy -> dítě je více zranitelné
- enuréza = v době nácviku udržování čistoty; reakce na konflikt
- dlouhodobý strach a stres, ovlivňují budoucí chování dítěte; buď bude utlumené, smutné, či se projevovat neklidem = napětí ventiluje zvýšenou aktivitou; snížená tolerance k zátěži
- snížené hodnocení, strach ze selhání => projevy tělesné = poruchy spánku, příjmu potravy, somatické potíže
Neurotické návyky
* nutkavý charakter, spojeny s pocity úzkosti, strachu, napětí, působí jako ventil (kousání nehtů, cumlání prstů)
* výchovné tresty nepomáhají (vytrhávání vlasů v chomáčích,…)
* pokud se činnost přestane provádět napětí se opět zvýší
Tiky
* bezděčné, rychlé, neúčelné pohyby různých částí těla, zejména menších svalových skupin obličeje a horních končetin
* opakují se se značnou frekvencí
* člověk je neregistruje, jsou neovladatelné a nepotlačitelné
Školní fobie
* nadměrný strach ze školy
* dítě odmítá chodit do školy
* strach z opuštění domova či selhání a neúspěchu ve školní práci
* děti trpící touto fobií mají i potíže somatického charakteru (bolesti hlavy, břicha, ranní zvracení)
* typické je, že se obtíže vyskytují jen v době, kdy dítě má jít do školy
* je potřebná konzultace z dětským psychiatrem, neboť změna školy neřeší prvotní problém

Žádné komentáře:

Okomentovat