Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Agresivní chování

- spojeno s porušováním sociálních norem
- agrese omezuje práva, narušuje integritu živých i neživých oblastí
- agrese slouží k uspokojení potřeb
- je jedním z obranných organismů, který řeší problém útokem na překážku

Příčiny
- člověk má vrozené dispozice k agresivnímu jednání
- vlohy k agresi nejsou u všech lidí stejné
- liší se v závislosti na historii a sociokulturní tradici populace, v níž byli v minulosti zvýhodňováni jedinci s určitými dispozicemi
- sklon k agresivnímu chování se rozvíjí učením, není tedy závislý jen na dědičnosti
- děje se tak například v rodinách, kde j agrese hodnocena pozitivně a kde se dítě agresi učí nápodobou

Varianty
- agrese může být reakcí na neuspokojení různých potřeb
- může fungovat přinejmenším jako odreagování, když nebyl člověk úspěšný ve svém konání
- pokud je člověk v situaci nějáké zátěže, která je doprovázena pocity enšího uspokojení, zvyšuje se riziko, že se bude chovat agresivně
- pohotovost k agresivnímu chování stoupá připřesycení či nedostatku, ztrátě či ohrožení
- pocit bezpečí může být ohrožen nadměrnou sociální stimulací
- skol reagovat agresivně se rapidně zvušuje tehdy, jestliže je člověk izolován v malé skupině lidí a nmůže ji opustit, zde se také snižuje prahová hodnota podnětů, které mohopu agresi vyvolat
- agresivitu zvyšuje riziko omezení osobního teritoria
- člověk má obecný sklon nedůvěřovat odlišnosti a problém řešit zvýšenou pohotovostí k agresi
- celkem běžnou a společností tolerovanou je agrese v sebeobraně
- impulsem k takovému jednání je strach ze ztráty, ale také vztek  a rozhořčení nad nehorázností útočníka
- nutkání hledat viníka může přerůst v to, najít ho kdekoli pro jakoukoli malou odišnost a potrestat ho = nacionalismus, rasismus
- podobným typem násilí je pomsta = nejde o obranu
- zločin jedince odpykávjí potomci, příslušníky rodu, rasy nebo národa
- agrese může také fungovat jako zdroj náhradního uspokojení (seberealizace, citová adaptace)
- člověk si potřebuje něco dokázat, chce, aby po něm zůstalo něco jako důkaz jeho existence
- pokud to nelze provést obecně přijatelným způsobem, člověk se mstí za to, že nedostal lepší šanci uplatnit se
- násilí a ničení je jedním ze způsobů fiktivního ovládnutí světa, který má za cíl potvdit hodnotu vlastní osobnosti

Sociální význam agresivního chování
- agresivita není jen záležitostí individua či malých sociálních skupin, na rozvoji se spolupodílí i společenské klima
- významnou roli zde hraje sociokulturní vzorec, pro danou společnost reprezentativní,který je normou a modelem pro všechny členy společnosti
- společnost může na simbolické úrovni násilí banalizovat a tím jej nepřímo podporovat
- tolerance společnosti k agresivitě se během času mění
- vlivem médií lidé přestávají zoreznávat mezi přijatelným a nepřijatelným
- dav má schopnost k negativnímu ovlivňování i takového jedince, který uznává kladné hodnoty
- ve skupině člověk získává pocit větši moci a nedosažitelnosti („chráněn před trestem“)

Žádné komentáře:

Okomentovat