Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Afektivní činitele

Afektivní činitele
Úzkost. Záleží na úrovni úzkosti učícího se jedince. Mírný stupeň úzkosti může být při učení užitečnou pomocí tedy motivovat, ale příliš mnoho úzkosti může učení tlumit a bránit mu. Nejmocnějším zdrojem úzkosti u dětí je strach ze selhání. Můžeme to vidět při zkoušení.

Sebepojetí. Otázka sebehodnocení a sebevědomí. Děti s vysokým sebevědomím podávají lepší výkon než děti se stejnými schopnostmi, ale se sníženým sebevědomím. Také si volí vyšší cíle, projevují menší potřebu schválení dospělými, méně bývají odrazovány neúspěchem a realističtěji hodnotí své schopnosti. Učitel také může dětem pomáhat k získání důvěry ve vlastní schopnosti tím, že jim poskytuje příležitost k úspěchu, že je povzbuzuje namísto kárání. Ukazuje jim, že v jejich schopnosti věří.

Extroverze-introverze. Extrovert má rád změnu a rozmanitost a zaměřuje se na vnější svět lidí a zážitků, zatímco introvertovi více záleží na stabilitě a na vnitřním světě myšlenek a citů. Učitel by měl tedy zajistit, aby introvert měl dostatek příležitostí ke klidné, strukturované práci, a extrovert zase k aktivnějším, společensky zaměřeným činnostem.


Motivace
Není-li přítomna dostatečná motivace, uspokojivé učení ve škole pravděpodobně neproběhne.

Snažíme se podporovat a rozvíjet individuální zvláštnosti motivace, které jsou příznivé pro učení a vyučování. Jsou to zejména:
-    silná vnitřní motivace; zvídavost, funkční libost, radost z osvojení dovednosti, v protikladu k vnější motivaci
-    motivace charakterizována středními a dalekými perspektivami, neomezující se na cíle nejbližší a utilitární
-    motivace charakterizovaná spíše pozitivními emocemi (radostí, libostí, uspokojením) než negativními, zvláště strachem


Věk, pohlaví a společenské činitele
S věkem souvisí připravenost pro učení. To znamená, že děti jsou neschopny určitých druhů učení, dokud jejich poznávací pochody nedozrály na příslušnou úroveň.
Schopnost učit se je ovlivňována i pohlavím.
Zajímavé je, že na všech věkových úrovních děvčata vykazují menší sebevědomí než chlapci, a dokonce někdy i uměle snižují úroveň svých výkonů v souladu s již překonaným společenským pojímáním ženské role jako méněcenné. Rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou v postoji k plnění školních povinností a k dodržování norem chování. U dívek jsou tyto postoje kladnější: jsou hodnoceny jako pilnější, svědomitější, více se snaží, méně zlobí.
Socioekonomické a etnické odlišnosti mohou být důležitým činitelem ovlivňujícím pokrok dítěte, a to nejen v důsledku jazykových problémů a celkové deprivace, ale i proto, že tyto děti mohou mít důležité pojmy a životní postoje odlišné od těch, které má škola nebo jednotliví učitelé.

Zvláštnosti učení podle věku žáků, popřípadě podle jejich zralosti je možné stručně shrnout v těchto bodech:
-    mladší děti potřebují k učení ve zvýšené míře vlastní činnost, nestačí jim pouhé sdělování informací
-    u mladších dětí je efektivní převážně učení formou hry, s využitím bezděčného zapamatování; jen postupně se zvyšují možnosti osvojení cílevědomého, záměrného, vzrůstá vytrvalost v učení, v závislosti na formování motivace, perspektiv, návyků a volních vlastností
-    v mladším věku jsou zájmy nediferencované, dítě je zpočátku upoutáno čímkoli novým; ve vývoji dochází k diferenciaci, žák se zajímá o některý předmět hlouběji a vytrvaleji, k jiným předmětům je jeho motivace slabší; u některých jedinců však klesá motivace k učení a vzdělání ve všech formách, eventuálně spolu s nezájmem o jakékoli zájmové činnosti
-    v průběhu vývoje se zdokonalují kognitivní, zvláště intelektové předpoklady ke zpracování, pochopení, strukturování učiva a k řešení problémů, což umožňuje dokonalejší učení


Paměť
Každá informace, kterou přijmeme, vstupuje do krátkodobé paměti. Tam je však uchována velmi krátce, a buď je zapomenuta, nebo převedena do dlouhodobé paměti. Tento převode má rozhodující význam pro učení.

Studijní návyky
S tím, jak děti vyrůstají a přebírají více zodpovědnosti za své učení, stávají se stále důležitějšími dobré studijní návyky. Mohou jimi být: Realistické pracovní cíle (které si žák podrobně naplánuje), Odměny (třeba pětiminutové přestávky), Dochvilnost (začínat s prací ve stanoveném čase), Učení v celku a po částech (látku si napřed přečíst celou), Uspořádání látky (strávit čas vypisováním poznámek), Řečová i zraková paměť (namluvit si kazetu s učební látkou), Opakování (učit se průběžně).

Učitel se má snažit ozřejmit žákům jim vlastní způsoby myšlení a učení a vést je k rozpoznání, co patří k individuálnímu učení, co podstatného už sami vědí nebo si mohou osvojit, jak mohou překonávat obtíže a jak mohou sledovat své pokroky a rozhodnout, jak by to příště šlo udělat lépe.


Důležité individuální rozdíly mezi žáky se vyjadřují termínem kognitivní styl. Označují se jím zvláštnosti žáků ve vnímání i v dalších poznávacích procesech, jak jsou známé z experimentálních výzkumů i z praxe, např.
-    vnímání soustředěné na podrobnosti – proti tomu vnímání globální, zaměřené na rychlé vystižení celku, v některých případech výstižné, jindy ale povrchní a tím i chybné
-    vnímání soustředěné na shody – na rozdíly nově vnímaného s tím, co jedinec vnímal dříve
-    vnímání zúžené, inertní, jen obtížně přecházející k podnětům odlišným od předchozích – proti tomu vnímání přizpůsobivé
-    závislost na vjemovém poli: závislý jedinec jen s obtížemi překonává nápadné uspořádání vnímané skutečnosti, nesnadno v ní rozlišuje části, naproti tomu pro jedince nezávislého na vjemovém poli to není problém
-    konkrétnost – abstraktnost v poznávání: někteří jedinci ulpívají na konkrétních znacích a podrobnostech, mají obtíže v zobecnění, jiní naproti tomu snadno abstrahují a zobecňují
-    impulzivnost – uvážlivost: impulzivní jedinec rychle reaguje na podněty, je pohotový, častěji však dělá chyby; naproti tomu uvážlivý jedinec dělá minimální množství chyb, protože důkladněji zpracovává informaci o nové situaci (problému, úloze, pokynu), zato jeho reakce jsou pomalejší; při jednodušších úlohách jsou ve výhodě jedinci impulzivní, kdežto při náročnějších spíše uvážliví; různé druhy prací a povolání jsou vhodnější pro jeden či pro druhý styl podle toho, do jaké míry v nich záleží na rychlém reagování a jako jsou v nich přípustné nepřesnosti a chyby


Některé rozdíly mezi žáky jsou vysvětlitelné jako projevy zvláštnosti kognitivních a zároveň motivačních. Pak je přiměřené mluvit spíše o studijním stylu než o stylu kognitivním. V tomto smyslu byly rozlišeny tři styly:
1.    Studenti usilující o porozumění učivu, o nalezení osobního smyslu, s vnitřní motivací; nepotřebují pobídky zvenčí.
2.    Studenti se snahou o pamětní reprodukování učiva, s vnější motivací, učí se převážně nazpaměť a ze strachu před špatnou známkou.
3.    Studenti se silnou motivací k nejvyššímu výkonu, ochotni přizpůsobit svůj způsob učení požadavkům učitele včetně toho, zda vyžaduje osvojení do hloubky nebo nazpaměť.


Nadané děti se vyznačují některými zvláštními charakteristikami i mimo oblast schopností.
-    rozvinutá motivace
-    úsilí o vysokou produktivnost
-    vytrvalost v silně motivované činnosti
-    silná vivace k činnosti a k dosažení cílů
-    rozsáhlejší a hlubší vědomosti v oblíbeném oboru
-    často se kamarádí se staršími, liší se od svých vrstevníků
Poznávání osobnosti žáka a její charakteristika

V metodologii rozlišujeme metody zjišťování faktů a metody zpracování faktů. Metody poznávání osobnosti patří mezi metody zjišťování faktů.
Poznávací metody v psychologii se dělí na badatelské (výzkumné), které slouží k objevování nových, originálních poznatků, a na  praktické metody diagnostické, používané k poznání duševna a osobnosti, a to v oblasti normality i abnormality.


Psychologie poznává duševní schopnosti a vlastnosti lidí, zjišťuje rozdíly mezi nimi, odhaluje jejich potřeby, hodnoty a normy.

Metodou poznávání osobnosti rozumíme způsob, postup, kterým docházíme k více nebo méně přesným poznatkům o osobnosti.

Když chceme něco zkoumat, musíme zaprvé určit, co chceme poznat a za druhé, jak budeme postupovat.


Metodami psychologie zkoumáme zejména:
-    vnější projevy člověka neboli jen chování a výraz
-    vnitřní jevy, tedy psychologické jevy uvnitř organismu, předchozí vývoj člověka, formování jeho osobnosti v činnostech a v učení
-    životní podmínky přírodní i společenské, ve kterých probíhal dosavadní vývoj člověka

Poznávací metody se dělí do tří skupin: subjektivní, objektivní a projekční.

Mezi subjektivní metody řadíme: introspekci (sebepozorování), jejímž výsledkem je výpověď o vlastním prožívání, rozhovor, dotazník, aj. Slouží k poznání osobnosti člověka na základě jeho vlastních výpovědí. Zjišťujeme hlavně názory zkoumané osoby.

Objektivní metody (pozorování druhých, extrospekce v drobných životních situacích, měření fyziologických funkcí, např. srdeční činnosti, dechu apod.) nepřihlížejí jen k výpovědím člověka, ale posuzují ho i po jiných stránkách a zkoumají přitom jeho reakce na nejrůznější podněty. Jsou nezávislé na osobnosti uživatele. Jde o metody experimentální. Při zpracovávání získaných údajů, je nutno mít na zřeteli aktuální práceschopnost zkoumané osoby e její vztah k úkolům a k experimentátorovi.

Projekční metody. Princip spočívá, v tom, že člověk připisuje (neuvědoměle a bezděčně) své zkušenosti, zážitky, potřeby, zájmy, schopnosti, touhy, postoje jiným osobám, vkládá je do věcí, promítá je do situací, v nichž se ocitá a o nichž hovoří.
Promítnutí zkušeností a vlastností osobnosti, (které jsou „zakotveny“ v mozkové kůře člověka) navenek je provokováno nejrůznějšími podněty.
Člověk promítá své „já“ do všeho, co říká, co žije, co tvoří. Každý výtvor člověka je těsně spjat s vlastnostmi jeho osobnosti. Názorným příkladem může být umělecká tvorba. Umělec promítá do svých děl (např. literárních) své vlastnosti tak silně, že pozorný čtenář vyčte z díla velmi mnoho o autorově osobnosti.

Cílem diagnostické činnosti v psychologii a v pedagogice je stanovit především diagnózu duševního stavu osobnosti jedince, příp. jeho psychických zvláštností a abnormit.
Mezi další metody poznávání patří: životopis, analýza školního vysvědčení, sociometrie, rozbor výsledků činnosti, rozbor volnějších písemných projevů.