Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
    využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech – odhady, měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace
    rozvíjení paměti žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů
    rozvíjení kombinatorického a logického myšlení, ke kritickému usuzování a srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů
    rozvíjení abstraktního a exaktního myšlení osvojováním si a využíváním základních matematických pojmů a vztahů, k poznávání jejich charakteristických vlastností a na základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů
    vytváření zásoby matematických nástrojů (početních operací, algoritmů, metod řešení úloh) a k efektivnímu využívání osvojeného matematického aparátu
    vnímání složitosti reálného světa a jeho porozumění; k rozvíjení zkušenosti s matematickým modelováním (matematizací reálných situací), k vyhodnocování matematického modelu a hranic jeho použití; k poznání, že realita je složitější než její matematický model, že daný model může být vhodný pro různorodé situace a jedna situace může být vyjádřena různými modely
    provádění rozboru problému a plánu řešení, odhadování výsledků, volbě správného postupu k vyřešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému
    přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a ke zdokonalování grafického projevu
    rozvíjení spolupráce při řešení problémových a aplikovaných úloh vyjadřujících situace z běžného života a následně k využití získaného řešení v praxi; k poznávání možností matematiky a skutečnosti, že k výsledku lze dospět různými způsoby
    rozvíjení důvěry ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, k soustavné sebekontrole při každém kroku postupu řešení, k rozvíjení systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti, k vytváření dovednosti vyslovovat hypotézy na základě zkušenosti nebo pokusu a k jejich ověřování nebo vyvracení pomocí protipříkladů

5.2.1    MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

1. stupeň
ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE
Očekávané výstupy – 1. období
žák
    používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků
    čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti
    užívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose
    provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly
    řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace
Očekávané výstupy – 2. období
žák
    využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení
    provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel
    zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel
    řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel

Učivo
    obor přirozených čísel
    zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa
    násobilka
    vlastnosti početních operací s přirozenými čísly
    písemné algoritmy početních operací
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy – 1. období
žák
    orientuje se v čase, provádí jednoduché převody jednotek času
    popisuje jednoduché závislosti z praktického života
    doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel
Očekávané výstupy – 2. období
žák
    vyhledává, sbírá a třídí data
    čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy
Učivo
    závislosti a jejich vlastnosti
    diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy – 1. období
žák
    rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci
    porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky
    rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině
Očekávané výstupy – 2. období
žák
    narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kružnici); užívá jednoduché konstrukce
    sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran
    sestrojí rovnoběžky a kolmice
    určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní jednotky obsahu
    rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru
Učivo
    základní útvary v rovině – lomená čára, přímka, polopřímka, úsečka, čtverec, kružnice, obdélník, trojúhelník, kruh, čtyřúhelník, mnohoúhelník
    základní útvary v prostoru – kvádr, krychle, jehlan, koule, kužel, válec
    délka úsečky; jednotky délky a jejich převody
    obvod a obsah obrazce
    vzájemná poloha dvou přímek v rovině
    osově souměrné útvary


NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy – 2. období
žák
    řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky
Učivo
    slovní úlohy
    číselné a obrázkové řady
    magické čtverce
    prostorová představivost

2. stupeň
ČÍSLO A PROMĚNNÁ
Očekávané výstupy
žák
    provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
    zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
    modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
    užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek – část (přirozeným číslem, poměrem, zlomkem, desetinným číslem, procentem)
    řeší modelováním a výpočtem situace vyjádřené poměrem; pracuje s měřítky map a plánů
    řeší aplikační úlohy na procenta (i pro případ, že procentová část je větší než celek)
    matematizuje jednoduché reálné situace s využitím proměnných; určí hodnotu výrazu, sčítá a násobí mnohočleny, provádí rozklad mnohočlenu na součin pomocí vzorců a vytýkáním
    formuluje a řeší reálnou situaci pomocí rovnic a jejich soustav
    analyzuje a řeší jednoduché problémy, modeluje konkrétní situace, v nichž využívá matematický aparát v oboru celých a racionálních čísel
Učivo
    dělitelnost přirozených čísel – prvočíslo, číslo složené, násobek, dělitel, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, kritéria dělitelnosti
    celá čísla – čísla navzájem opačná, číselná osa
    desetinná čísla, zlomky – rozvinutý zápis čísla v desítkové soustavě; převrácené číslo, smíšené číslo, složený zlomek
    poměr – měřítko, úměra, trojčlenka
    procenta – procento, promile; základ, procentová část, počet procent; jednoduché úrokování
    mocniny a odmocniny – druhá mocnina a odmocnina
    výrazy – číselný výraz a jeho hodnota; proměnná, výrazy s proměnnými, mnohočleny
    rovnice – lineární rovnice, soustava dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými
ZÁVISLOSTI, VZTAHY A PRÁCE S DATY
Očekávané výstupy
žák
    vyhledává, vyhodnocuje a zpracovává data
    porovnává soubory dat
    určuje vztah přímé anebo nepřímé úměrnosti
    vyjádří funkční vztah tabulkou, rovnicí, grafem
    matematizuje jednoduché reálné situace s využitím funkčních vztahů
Učivo
    závislosti a data – příklady závislostí z praktického života a jejich vlastnosti, nákresy, schémata, diagramy, grafy, tabulky; četnost znaku, aritmetický průměr
    funkce – pravoúhlá soustava souřadnic, přímá úměrnost, nepřímá úměrnost, lineární funkce
GEOMETRIE V ROVINĚ A V PROSTORU
Očekávané výstupy
žák
    zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku
    charakterizuje a třídí základní rovinné útvary
    určuje velikost úhlu měřením a výpočtem
    odhaduje a vypočítá obsah a obvod základních rovinných útvarů
    využívá pojem množina všech bodů dané vlastnosti k charakteristice útvaru a k řešení polohových a nepolohových konstrukčních úloh
    načrtne a sestrojí rovinné útvary
    užívá k argumentaci a při výpočtech věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků
    načrtne a sestrojí obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určí osově a středově souměrný útvar
    určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti
    odhaduje a vypočítá objem a povrch těles
    načrtne a sestrojí sítě základních těles
    načrtne a sestrojí obraz jednoduchých těles v rovině
    analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu
Učivo
    rovinné útvary – přímka, polopřímka, úsečka, kružnice, kruh, úhel, trojúhelník, čtyřúhelník (lichoběžník, rovnoběžník), pravidelné mnohoúhelníky, vzájemná poloha přímek v rovině (typy úhlů), shodnost a podobnost (věty o shodnosti a podobnosti trojúhelníků)
    metrické vlastnosti v rovině – druhy úhlů, vzdálenost bodu od přímky, trojúhelníková nerovnost, Pythagorova věta
    prostorové útvary – kvádr, krychle, rotační válec, jehlan, rotační kužel, koule, kolmý hranol
    konstrukční úlohy – množiny všech bodů dané vlastnosti (osa úsečky, osa úhlu, Thaletova kružnice), osová souměrnost, středová souměrnost
NESTANDARDNÍ APLIKAČNÍ ÚLOHY A PROBLÉMY
Očekávané výstupy
žák
    užívá logickou úvahu a kombinační úsudek při řešení úloh a problémů a nalézá různá řešení předkládaných nebo zkoumaných situací
    řeší úlohy na prostorovou představivost, aplikuje a kombinuje poznatky a dovednosti z různých tematických a vzdělávacích oblastí
Učivo
    číselné a logické řady
    číselné a obrázkové analogie
    logické a netradiční geometrické úlohy