Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Klima třídy, školy

Klima školní třídy
    „Zahrnuje ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů na to, co se ve třídě odehrálo, co se právě odehrává nebo co se má v budoucnu odehrát“ (Čáp, Mareš, 2007)
    Aktéři klimatu: žáci třídy, skupinky žáků v dané třídě, jednotliví žáci, soubor učitelů vyučujících ve třídě, jednotliví učitelé
    aktéři se zároveň svým chováním na tvorbě klimatu spolupodílejí
    typické pro danou třídu, v různých třídách jsou rozdílná sociální klimata, různé-jinak vnímají klima žáci a jinak učitelé
    Zajímají nás subjektivní jevy klimatu (jak klima vidí sami aktéři)
    V centru zájmu je školní třída se všemi aktéry (ne jednotlivec)
    dlouhodobý a málo proměnlivý jev
    Atmosféra: krátkodobá, situačně podmíněná, během dne může třída prožít několik atmosfér,různá atmosféra o přestávce,při zahájení roku, při zkoušení,..
    ovlivněno sociálním klimatem školy a sociálním klimatem učitelského sboru
    Význam pro výchovu má kvalita interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují ve škole
    pozitivní klima ve třídě je důležité pro psychickou pohodu všech aktérů
    Příznivé klima školy a třídy je přínosné pro žáky jako model fungující komunity (vytvářejí si prvotní reálné představy a názory v rovině vztahů, osvojují si pravidla a povinnosti.)
    Učení žáků je ovlivňováno sociálním klimatem
    Ve škole rozdílná sociální klimata v různých třídách
    Klima třídy je nejvíce prozkoumáno
    Předpokládá se, že kvalita třídního klimatu a klimatu školy je významným faktorem efektivity vyučovacího procesu. (Starý, Pedagogika ve škole)
    Kritéria klimatu dle Holečka (in Prunner, 2003)
    Spokojenost ve třídě- vztah žáků ke své třídě, míra spokojenosti, pohody ve třídě
    Konflikty mezi žáky – tzv. třenice, napětí, spory, rvačky, šikana
    Soutěživost ve třídě - konkurenční vztahy, prožívání neúspěchu
    Obtížnost učení – jak žáci prožívají nároky školy, jak je učení namáhavé, obtížné, nezajímavé
    Soudržnost třídy – přátelské či nepřátelské vztahy, míra pospolitosti dané třídy
    Pořádek při výuce – kázeň žáků při vyučování, míra spolupracujícího chování
    Diagnostika klimatu je užitečná, pak můžeme do jisté míry ovlivnit vztahy ve třídě, ovlivňování klimatu je dlouhodobý proces (řádově měsíce), musí na tom spolupracovat žáci i učitelé
    Vhodná metoda pro zjišťování klimatu třídy je dotazování
    Vybrala jsem 2 přístupy
    Přístupy k měření klimatu:
    Sociometrický přístup
    můžeme využít sociometricko-ratingový dotazník SORAD
    vytvořil J. Hrabal v r. 1976, nezávisle proměnná soudržnost třídy, sympatie mezi žáky ve třídě, vliv žáků atd., závisle proměnná školní úspěšnost žáků, chování žáků i jednotlivců, školní výkonnost žáků
    objektem studia je třída jako sociální skupina
    zajímá nás strukturování třídy, vývoj sociálních vztahů, co se děje ve třídě atd.
    zjistíme míru vlivu a sympatií, které dotazovaný chová k ostatním žákům ve třídě, poté má zdůvodnit své sympatie
    dotazovaný nehodnotí sám sebe, ale své spolužáky
    škála od 1 do 5 (jako ve škole tzn. 1 nejvlivnější, nejsympatičtější)
    Sociálněpsychologický a environmentalistický přístup
    dotazník CEZ (classroom environment scale)
    nejrozšířenější, je určen pro vyšší třídy ZŠ (7.-9. ročník), střední školy
    2 formy- aktuální (jak to ve skutečnosti je) a preferovaná (jaké by žáci chtěli, aby to bylo), nejdříve by se měla vyplnit preferovaná forma, o pár dní později aktuální
    Otázky na ano (3 body), na ne(1 bod)
    24 položek, 6 oblastí:
•    angažovanost žáka (jeho zaujetí školní prací),
•    vztahy mezi žáky ve třídě,
•    učitelova pomoc a podpora,
•    orientace žáků na úkoly,
•    pořádek a organizovanost,
•    jasnost pravidel
    zjišťuje se individuální skóre sečtením bodů, nebo hodnoty celé třídy aritmetickým průměrem žáků
    Využití poznatků o klimatu třídy (je stejné pro školu)
    Popis stavu klimatu ve třídě z pohledu žáků –zjistit jak žáci vnímají a prožívají klima třídy, má smysl, když se třída něčím odlišuje př. počet žáků ve třídě, velké absence
    Porovnání názorů žáků a učitelů na klima třídy – nejdříve vyplní učitel a pak žáci,pohled bývají rozdílné a pro učitele může být přínosné, když pozná pohled žáků
    Porovnání žákovských přání s aktuálním stavem – vyplní se preferovaná a pak aktuální forma, většinou nejsou žáci zcela spokojeni a aktuálním stavem
    Zjišťování rozdílů mezi učiteli učící tutéž třídu – vyplatí se to, když se učitel vymyká průměru př. mnoho pedagogických zkušeností, svébytným pojetím výuky,..
    Zjišťování rozdílů mezi školami –tradiční x alternativní, městské x venkovské, lišící se velikostí, vybaveností, počtem žáků,..
    Zjišťování toho, jak klima působí na osobnost učitelů a žáků, jak ovlivňuje výchovně-vzdělávací výsledky