Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Klima školy

Klima školy
    „sociálně psychologická proměnná, která vyjadřuje kvalitu interpersonálních vztahů a sociálních procesů, které fungují v dané škole, tak, jak ji vnímají, prožívají a hodnotí učitelé žáci, případně zaměstnanci školy“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 100)
    „Klima školy zahrnuje ustálené postupy vnímání, prožívání, hodnocení a reagování všech aktérů školy na to, co se ve škole odehrálo, právě odehrává nebo má v budoucnu odehrát“ (Čáp, Mareš, 2007)
    Aktéři klimatu: vedení školy, učitelský sbor, jednotliví učitelé, žáci jednotlivých ročníků, konkrétní školní třídy, další zaměstnanci školy,..
    Důraz na vnímání aktérů
    Dlouhodobý jev, typický pro danou školu
    Většinové vnímání aktérů tvoří klima školy
    Součástí klima třídy, učitelského sboru, celkové prostředí školy
    Diagnostika školy je složitá, musíme diagnostikovat jednotlivá dílčí klimata (třídy, učitelského sboru,..)
    Odborníci se nemohou shodnout, co do klimatu školy přesně patří proto jsou v literatuře různé teoretické přístupy (proto není ucelená definice školního klimatu)
    Metody měření klimatu:
    Pozorování nestandardizované – hodnotí nezúčastněný návštěvník, sleduje celkové klima
    Pozorování standardizované – pozoruje předem definované aspekty, používá např. školní inspekce
    Pozorování zúčastněné - dlouhodobé pozorování ve škole, pozorovatel se stane součástí školy
    Rozhovor
    dotazníky a posuzovací škály
    Ovlivňování klimatu školy:
    Musí být promyšlené, ale ani tak nemáme jistotu, protože to záleží na mnoha činitelích
    Záleží na mnoha faktorech
    škola je složitý organismus
    Zásahy do jedné úrovně nemusí ovlivnit zbývající úrovně
    Záleží na změně postojů a chování mnoha lidí působících ve škole

    Možnost dgn školního klimatu:
    Změřit klima jednotlivých aktérů školy a převést na společného jmenovatele, to je obtížné, nástroje nebývají kompatibilní, ale může využít rozličné metody (analýza dokumentů, pozorování, dotazování)
    Využít jednoho nástroje na dotazování různých skupin aktérů, v Česku existuje takový, lze výsledky porovnávat, statisticky hodnotit,..