Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Franz Kafka – Proměna

Výrazová forma

Jedná se o epické dílo. (druh)
Výrazová forma je próza. (forma)
Dílo Proměna je povídka (kratší vypravování s menším počtem postav a jednoduchým dějem)
(žánr)

Obecná charakteristika

Světová próza 1. poloviny 20. století. Meziválečná próza je ovlivněna dobovými událostmi navozujícími snahu zachytit skutečnost co nejplastičtěji, včetně vyjádření lidských nejosobnějších pocitů, prožitků, pohledů. Od počátku zrychlování tempa života, doba technických vynálezů, zážitek 1. světové války, světová hospodářská krize, 2. světová válka.

Obecné rysy Kafkova díla
- jeho svět je tajemný, fantastický až absurdní
- uplatňuje opakovaně motiv viny a trestu
- pesimistické či tragické závěry knih
- do díla se promítá autorova nejistota, sebepodceňování a touha po sblížení (ovlivněno nesouladem mezi autorem a jeho otcem – Kafka obdivoval otcovu vitalitu a energickou rozhodnost, ale trpěl pocitem méněcennosti, že není schopen naplnit otcova očekávání a představy o úspěšném synovi)
- autor se nezajímá o vnější ani vnitřní charakteristiku postav

Jazykové prostředky

Autor používá spisovné formy jazyka bez slangových či hovorových výrazů. Text je dobře srozumitelný i pro dnešního čtenáře, jelikož se zde prakticky nevyskytují archaismy. Jazyk je spíše prostý, metafory a květnaté věty se vyskytují zřídka.


Téma povídky Proměna

Hlavním námětem povídky je přeměna člověka ve hmyz a následující vývoj vztahu rodiny k tomuto stvoření.


Charakteristika vypravěče

Kniha je psána chronologicky v er-formě z pohledu Řehoře. Je často využíván vnitřní monolog. Občas se v knize vyskytují vzpomínky na minulost. Ojediněle se objevuje i přímá řeč.


Obsah díla

Řehoř Samsa je obchodní cestující, který žije se svými rodiči a sestrou ve společném bytě. Je mladý a pro svou rodinu velmi důležitý, protože je prakticky živí.
Jednoho dne se probudí a zjistí, že se proměnil v jakýsi hmyz. Má dvě tykadla, krunýřovité tělo, výztuhami členěné břicho a velký počet nožiček, které ani neumí ovládnout. V prvé chvíli ho napadá, že zaspal, už dávno má být v jiném městě, ve firmě už vědí, že se nedostavil, a má starost, jak situaci vysvětlí.
Slyší rodiče, jak se strachují, co se s ním stalo, že dosud nevstal, ale není schopen s nimi promluvit, protože vydává jen zvuky, kterým není rozumět. Samsa po celou dobu svého změněného stavu uvažuje racionálně, nepropadá depresím a zachovává chladnou hlavu (jeho první starostí je, jak jako hmyz půjde do práce). Situace v rodině se od Řehořovy proměny značně zhorší; jednak příjdou o Řehořovu finanční podporu (dosud je ze svého platu živil převážně on), jednak strádají rodiče i sestra psychicky. Matka ani otec do Řehořova pokoje nevstupují, stará se o něj mladší sestra Markéta, vždy když za ním sestra přichází, tak se Řehoř schová pod postel, aby ji neděsil. Jednou se Markéta s matkou rozhodnout vystěhovat z Řehořova pokoje nábytek, v dobrém úmyslu, Markétka se domnívá, že by se mu lépe lezlo po stěnách a stropu, čímž se Řehoř skutečně rád baví, ale matka se obává, že by si to Řehoř mohl vysvětlit tak, že už ho zavrhují. Řehoř si nakonec uvědomí, že by byl rád, kdyby mu pokoj ponechali, tak jak je, brání tedy svůj oblíbený obraz, spatří ho matka a upadne do mdlob, vyhrocenou situaci se rozhodne vyřešit otec tím, že po něm hází jablka, čímž Řehoře těžce zraní. Řehořův zdravotní stav se zhoršuje. Rodina si do bytu nastěhuje podnájemníky, kteří o Řehořovy nevědí, později ho ale spatří, protože Řehoř si chtěl poslechnout, jak jim Markétka hraje na housle, a tak opustil svůj pokoj a otec se ho snažil zahnat zpět do jeho pokoje, ze kterého se postupem času stalo skladiště nepotřebných věcí. Nájemníci byt opouštějí. Téhož večera Řehoř umírá.

Kompoziční postup

Povídka proměna je psána chronologicky tak, jak šly události za sebou. Příběh je členěn nikoli na kapitoly, nýbrž pouze na odstavce. Má charakter povídky.

Hlavní a vedlejší postavy


Hlavní postava:

Řehoř Samsa - cestující obchodník, který ochotně nosí výplatu domů, kde je přijímána se samozřejmostí. Otec, matka a sestra Markétka nepracují a jejich existence je závislá na Řehořovi. Řehoř si to uvědomuje, ale nevadí mu to; chce, aby jeho rodina žila pohodlně a nechce jim působit jakékoliv starosti. Je poctivý, pracovitý, zodpovědný, živí rodinu, hodný, bere svoji proměnu jako fakt, necítí se ublížen nebo ukřivděn.

Vedlejší postavy:

Řehořova sestra Markéta - Řehořova sedmnáctiletá sestra, hudebně nadaná, svého bratra má velice ráda. Jediná z rodiny, která Řehoře lituje a stará se o něj, snaží se před ním překonávat svůj odpor. Kvůli nedostatku finančních prostředků musí začít pracovat, její charakter se mění, bratrův stav jí začíná být lhostejný a nenávidí ho za to, že je rodině přítěží.
Řehořův otec - praktický, tvrdý, přísný člověk. Po proměně musel začít pracovat. Vyhýbá se kontaktu se synem, je mu odporný.
Řehořova matka - neunese podívat se na syna po proměně. Řehoře lituje, myslí si, že jeho stav je pouze přechodný a čeká, že se jí vrátí zpět "jejich starý Řehoř", při přímé konfrontaci se svým potomkem se však příšerně vyděsí a má z něj hrůzu. Musí si najít zaměstnání a syn se pro ni, stejně jako pro ostatní, stává jen nenáviděným břemenem.

Kdy a kde se odehrává děj
Děj se odehrává v maloměstském bytě rodiny Řehoře Samsy v nejmenovaném městě.
Hlavní myšlenka knihy
Hlavním námětem povídky je přeměna člověka ve hmyz a následující vývoj vztahu rodiny k tomuto stvoření.
Podtext knihy autor specificky nedefinuje, každý čtenář ho může vnímat úplně jinak. Tento příběh by mohl být narážkou na lidskou nevšímavost, chladnost vzájemných vztahů, odcizení, závislost na penězích a podřizování se svému okolí. Nevíme, čím se hrdina provinil - jeho proměna je trest, netušíme však za co. Za to že ráno zaspal do práce? Nebo za to že rezignoval na vlastní pocit uspokojení ze života kvůli svým blízkým? Každého napadne jiné vysvětlení.

Franz Kafka

Narozen v Praze na Starém Městě, byl silně ovlivněn rodinným prostředím – otec byl autoritativní obchodník, s nímž si Kafka nerozuměl, po matce, pocházející z bohaté židovské rodiny, zdědil citlivost, starostlivost a neklid. Prožil osamělé dětství, studoval německé školy a práva, ale mluvil plynule česky a k české kultuře měl dobrý vztah. Ač povahou byl samotář, navazoval četné vztahy se ženami. Jeho velkou láskou byla novinářka a spisovatelka Milena Jesenská.
Onemocněl tuberkulózou a zemřel v rakouském sanatoriu. Je pohřben na strašnickém hřbitově. Je uznávám jako nejslavnější pražský německy píšící spisovatel.

Další díla Franze Kafky

Proces
Hlavním hrdinou je bankovní úředník Josef K., kterému je v den jeho třicátých narozenin dvěma neznámými muži sděleno obvinění z jakéhosi činu, který však nespáchal. I když je vlastně zatčen, může se pohybovat na svobodě. Občas se dostavuje k soudnímu šetření, které jej pohlcuje a utlačuje. Nechápe absurditu celého procesu a zdá se mu, že je vše velký omyl, ale není schopen žádného odporu. Stává se apatickým a nakonec přesně po roce nejasného vyšetřování odevzdaně přijímá trest smrti v opuštěném lomu za městem. Beze slova je dvěma neznámými muži probodnut dýkou do srdce.


Žádné komentáře:

Okomentovat