Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Husitská literatura 1. fáze přípravná a vrcholná (do roku 1434) 2. polipanské období (1434 – 1460)

Husitská literatura
1. fáze přípravná a vrcholná (do roku 1434)
2. polipanské období (1434 – 1460)
- vrcholí proces počešťování (čeština.- jazyk teologický i úřední), demokratizace a laicizace literatury
- literatura je přístupná pro široké vrstvy, odráží aktuální problémy,
-  nenapodobují se již cizí vzory, přestávají se psát legendy, rytířská literatura a světské drama
- rozvíjejí se traktáty, kroniky, satiry a duchovní písně
- od této doby se česká literatura chápe jako literatura psaná česky
mistr Jan Hus (1371 – 6.7.1415)
- narodil se v Husinci u Prachatic
- vystudoval nejdříve artistickou, později teologickou fakultu a stal se knězem
- působil jako profesor UK, po vydání Dekretu kutnohorského (1409) se stal rektorem UK; sám měl na vydání dekretu zásluhu (Němci odešli a založili si univerzitu v Lipsku)
- od roku 1402 kázal v Betlémské kapli
- vycházel z Johna Wycliffa – příčinou špatného stavu církve je její honba za bohatstvím
- kritizoval bohatou šlechtu (podporován od poddaných a nižší šlechty)
- za kritiku odpustků byl pražským arcibiskupem Zbyňkem Zajícem uvržen do klatby a byl na něho uvalen interdikt (zákaz kázání v Praze) – Hus odchází z Prahy a káže v Kozím Hrádku a později v Krakovci
- roku 1414 mu byla nabídnuta možnost obhájení svého učení v Kostnici Zikmundem Lucemburským, ale nakonec byl 6.7.1415 upálen; roku 1416 byl upálen i Husův přítel mistr Jeroným Pražský
- dílo: - Quodlibet (latinské dílo, obsahuje projevy pronášené na UK)
- De ecclesia („O církvi“ – latinská dílo, soubor Husových názorů, kritika církve a papeže – hlavou církve není papež, ale Kristus)
- Výklad Viery, Desatera a Páteře (psáno česky)
- Knížky o svatokupectví (české dílo, odsuzování prodávání odpustků, kritika bohatství církve)
- Postila (nejčtenější kniha mezi lidmi, texty čtené při nedělních mších)
- Dcerka (návod, jak má žít správná křesťanská dívka)
- O šesti bludiech (kritika církve)
- List všem věrným Čechóm (jeden z mnoha listů adresovaný přátelům i lidem z Kostnice – žít za pravdu)
- De orthographia bohemica (Hus zasáhl do vývoje českého pravopisu – z přežkového pravopisu na pravopis diakritický – nabodeníčka dlouhé a krátké)
Hus ovlivnil i češtinu, protože jazyk odborný přiblížil k jazyku hovorovému (čeština, žádná cizí slova); stal se literárním hrdinou v pozdějších dílech.
Literatura v době husitských bojů
- Husova smrt sjednotila většinu lidí proti církvi – nejradikálnější pražská chudina vedena Janem Želivským
- proměna literatury, zásah do revolučních bojů
- největší rozvoj – bojová píseň, polemika (názorové střetnutí), poezie
Jistebnický kancionál
- autor neznámý, obsahuje i husitský chorál – Kdož sú boží bojovníci
- autor vyzývá k víře i k boji za pravdu, snaží se sjednotit vojska i příkazy pro jednotlivé boje (obhajoba voj. řádu)
Povstaň, povstaň Veliké město Pražské
- píseň Prahy v boji se Zikmundem
husitská poezie: Budyšínský rukopis
- autor neznámý, obsahuje 3 skladby: 1. Žaloba Koruny české
2. Porok Koruny české (porok = pokárání)
3. Hádání se Prahy s Kutnou Horou
- oslava Prahy a husitství, kritika nepřátel (zejména Zikmunda)
- poslední část je alegorická – Praha = krásná dívka (husité) a Kutná Hora = stařena (Zikmund)
Vavřinec z Březové
- psal latinsky: Husitská kronika (oslava vítězství u Domažlic)
Báseň vznešené Koruny české (oslava husitství)
Jan Žižka z Trocnova Vojenský řád
- uzákoněn v Havlíčkově Brodu
- seznam povinností pro všechny, tvrdé tresty za provinění (víra v boha a vysoké morální požadavky = základ)
Z 15. století pochází několik kompletních překladů bible, bible nejčtenější kniha. Na husickou tradici navazovali později jiní autoři (Tyl, Vrchlický, Čech, Jirásek, Smetana, Mikoláš Aleš, Mánes)
Polipanské období
- bitva u Lipan (30.5.1434) – porážka husitů
- literatura nemůže působit v revolučních bojích – vznikají zejména polemiky (píší je především měšťané)
- polemiky – názory různých církví (kališnici, katolíci, táborité, jednota bratrská)
Petr Chelčický (1390 – 1460)
- z jižních Čech, samouk, četl překlady
- kritik feudální společnosti, některými názory předstihl dobu
- ovlivnil například Lva Nikolaje Tolstého
- dílo: - O trojím lidu (kritika dělení společnosti na 3 vrstvy: lid rytířský, kněžský a robotný; podle bible jsou si všichni rovni
- O boji duchovním (odmítnutí jakéhokoliv boje – i husitského; uznává jen boj proti ďáblu)
- Postila (soubor nedělních kázání, kritika kněžstva za honbu za bohatstvím; uznání pouze pro lidi, kteří pracují)
- Sieť viery pravé (alegorie, síť = pravá křesťanská víra, co zachraňuje lidi z hříchu, je neustále trhána „rybami“, nejvíce škodí papež; kromě největších škůdců naráží na ostatní vrstvy, proklamuje ji za moci – chtivé a tím více nebezpečné)
Jednota bratrská
- původně skupina náboženských horlivců (zealots) – inspirace Petr Chelčický
- 1458 – usazení na panství Kunvald u Žamberka, vůdce Řehoř Krajčí (mnich)
- pracovali především tělesně, odmítali vzdělání, oslovování – bratře, sestro
- 1467 – zvolení biskupa (samostatná církevní organizace – šlechtici, měšťané i duchovní vrstvy))
-  ze začátku pronásledováni, v 16. století významní – zakládání škol (podpora vzdělání), jednota významnou nositelkou kultury a vzdělání

Žádné komentáře:

Okomentovat