Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

1) emigrantský proud Jan Ámos Komenský (1592 – 1670)

1) emigrantský proud
Jan Ámos Komenský (1592 – 1670)
- největší autor 17. století
- spisovatel, myslitel, filozof, zakladatel pedagogiky
- poslední biskup JB
- největší představitel renesančního humanismu a zároveň baroka
- narodil se v Uherském Brodu (Nivnice, Komná) – pocházel z česko-bratrské rodiny, rodiče brzy zemřeli
- studie v Německu – poté působil jako učitel v Přerově a Fulneku
- po Bílé hoře byl nucen se skrývat – tajně se skrýval v Přerově (umřela mu manželka, později se znovu oženil)
- roku 1628 odešel z vlasti do polského Lešna, odkud byl zván do Anglie (pro reformaci školství a vytvoření akademie věd, měl vytvořit jednotný jazyk pro šíření vzdělání), Švédska, Holandska, Uher i do USA (tam se však nedostal) – po cestách se vrátil do Lešna, kde mu požár zničil jeho dílo Poklad jazyka českého (slovník češtiny)
- 1648 – vestfálský mír – definitivní rozhodnutí a zákaz návratu emigrantů
- 1656 – odchod z Lešna do Holandska – Amsterodam, po smrti pochován v Naardenu
- dílo: 1) krásná (umělecká) literatura – filozofické spisy – projev rozporu mezi renesancí a barokem, autor nenachází východisko - rozpory
Listové do nebe
- 5 fiktivních dopisů adresovaných Kristovi, autor si ztěžuje na špatný život bohatých – odpověď Krista – bohatí i chudí mají žít v souladu s božími zákony
Truchlivý
- pocit autora pramenící z rozporu mezi rozumem a vírou
Labyrint světa a Ráj srdce
- největší dílo české literatury 17. století
- rozsáhlá alegorická skladba zobrazující svět alegoricky jako město
- hlavní postav – poutník (J. Á. Komenský), který si chce prohlédnout svět a najít si povolání, je doprovázen Všezvědem Všudybudem (alegorie lidské vzdělanosti; radí poutníkovi, aby nic nekritizoval) a Mámením (alegorie lidského zvyku; nasazuje poutníkovi růžové brýle, aby tak zakryl nedostatky – poutník je však vidí)
- poutník se dostává na hrad, kde sídlí Moudrost – poutník však stále cítí nespokojenost a tak se uzavírá do sebe
- dílo je dokladem tehdejší společnosti (ostrá kritika)
Kšaft umírající matky jednoty bratrské
- „Závěť“ – autor se loučí s českým lidem a vlastí
- spis filozoficko-náboženský
- jednota bratrská skončila, dědicem, nástupcem = český národ
- „Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti také nemohu při svém již dokonalém s tebou se loučení … Věřím i já Bohu.“
Kancionál
- sbírka duchovní poezie
2) pedagogické spisy – zakladatel moderní pedagogiky (věda o výchově a vzdělávání); psal ji především v emigraci – psané latinsky – nová organizace školství; věřil ve všenápravu lidstva
Didactica magna (Velká didaktika)
- pedagogická disciplína o vyučovacím procesu (metody, žák / učitel)
- vymezit principy a základy (pro celý svět):
- vzdělání je majetkem všeho lidu
- povinná a všeobecná školní docházka (1. stupeň zadarmo; všeobecná)
- vzdělání vychází z vědeckých poznatků
- vyučovat nejméně 2 živé jazyky
- na nižším stupni vyučovat v národním jazyce
- názorné a poutavé vyučování – pomůcky
- kázeň – bez fyzických trestů
- čtyřstupňové školství (návrh 4 stupňů po 6 letech):
- I. stupeň – výchova a vzdělání v rodině = škola mateřská
- II. stupeň – od šesti do dvanácti = škola obecná – výuka v národním jazyce, povinná školní docházka
- III. stupeň – 12 – 18 let = škola latinská (gymnasium) – ve větších městech
- IV. stupeň – 18 – 22 let = akademie (navíc 2 roky – cesty po světě – poznávání)
Informatorium školy mateřské
- jako první se zabýval výchovou dětí předškolního věku
- důležitá estetická výchova – rozvoj
Dveře jazyků otevřená (Janua Lingua Reserata)
- jazyková učebnice – vychází z věcného významu (poznání) slov; poznání z jiných oborů
Orbis Pictus
- obrázková jazyková učebnice – původně učebnice latiny – názorné učení
Škola hrou (Schola Ludus)
- soubor několika školních latinských her, které žáci nacvičili
Komenský také vytvořil mapu Čech a Moravy, učebnice fyziky, anatomie či astronomie.
3) pansofické spisy – pansofie = vševěda – Komenský jejím tvůrcem – chtěl vědní poznatky zaznamenat do jedné soustavy (encyklopedie)
Plán vševědy
- o tom, jak vzdělání odstraní světové problémy
Všeobecná pravda o nápravě věcí lidských
- nalezeno bylo toto dílo v německém Halle před 2. světovou válkou – vyšlo až roku 1966
- vytváří 7 nauk – každá se věnuje vzdělávání v určitém okruhu – např. Panglottia (vytvořil jednotný jazyk)
Dále Komenský vydal dílo: Moudrost starých Čechů (sbírka přísloví, rčení…)
Význam Komenského: - platnost pedagogických názorů dodnes
- svými díly se snažil o mír a nápravu lidstva (OSN, UNESCO – vycházejí z Komenského)
Pavel Stránský
- dílo: Stát český (Republica Bohemica)
- o historii zejména předbělohorské doby, propagace českého státu v zahraničí – láska k vlasti
Pavel Skála ze Zhoře
- dílo: Historie církevní
- 10 svazků, popis dějin církve (od počátku – 1623), věnuje se i společenské situaci před Bílou horou
Mnozí emigranti se nažili „tajně“ dostat své spisy do Čech. Tiskli je v Drážďanech a Lešnu. Spisy = „špalíčky“.

Žádné komentáře:

Okomentovat