Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Význam slova a jeho složky, změny slovního významu

Slovo = skupina hlásek, tvořící ustálený význam a jednotný celek
- základní jednotka slovní zásoby = lexém
- slova pojmenovávají skutečnost, druhy pojmenování: - jednoslovná
- víceslovná (sousloví) > termíny, frazeologismy


Význam slova
- souhrn informačních rysů
1) lexikální (slovní, slovníkový) = co slovo označuje
2) gramatický (mluvnický)
3) věcný
4) symbolický (přenesený)
5) slovotvorný – všechna slova odvozená a složená (učitel, bleděmodrý)
3 typy slov podle převažujícího významu:
a) lexikální slova – nemají gramatický význam (příslovce, citoslovce)
b) lexikálně gramatická slova (ohebné slovní druhy)
c) gramatická slova (spojky, předložky, částice)
Složky významu
a) obsah – souhrn všech podstatných znaků daného slova (dům = lidské obydlí)
b) rozsah – souhrn všech předmětů či jevů, které dané slovo pojmenovává (dům = vila, chalupa)
Změny slovního významu
1) úžení = specifikace (nábytek, milost)
2) rozšíření = generalizace (limonáda, zápas)
3) přenášení: a) abstraktizace konkrét (cukrářství)
b) konkretizace abstrakt (jádro)
c) metafora – přenesení pojmenování na základě věcné podobnosti (patří sem i personifikace)
d) metonymie – přenesení pojmenování na základě věcné souvislosti (poslouchat Smetanu)
e) synekdocha – záměna části za celek či naopak (trhat chmel – šišky)
4)  změny v hodnocení významu: a) zlepšení (znamenitý – dříve pouze velký)
b) zhoršení (chlap)
5) zeslabování, zesilování, protiklad: a) eufemismus – dysfemismus
b) hyperbola = nadsázka
c) ironie – užití slova v opačném významu
d) kakofemismus – užití nadávky v dobrém smyslu

Žádné komentáře:

Okomentovat