Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

specifické poruchy učení (SPU)


-    dyslexie         -   dysmúzie
-    dysgrafie        -   dyspraxie
-    dysortografie        -   dyspinxie
-    dyskalkulie

Rozdělení poruch:

Dyslexie- specifická porucha čtení. Problémy s rozpoznáváním podobných písmen. Potíže s rychlostí čtení, správností čtení a s porozuměním textu.
Dysgrafie- specifická porucha psaní postihující písemný projev, který bývá nečitelný              a neuspořádaný. Dítě si nepamatuje tvary písmen, zaměňuje tvarově podobná písmena, píše pomalu a s námahou.
Dysortografie- specifická porucha pravopisu (tečky za větami, háčky, čárky nad slovy,…)
Dyskalkulie- specifická porucha matematických schopností, která postihuje operace s čísly, matematické představy, prostorové představy apod.
Dysmúzie- schopnost vnímání a reprodukce hudby je narušena.
Dyspinxie- porucha kreslení (nízká úroveň kresby)
Dyspraxie- porucha obratnosti
Alexie- ztráta naučené schopnosti číst
Agrafie- ztráta naučené schopnosti psát

U poruch je nutné odlišit nespecifické poruch učení, tj. obtíže vznikající z vnějších příčin, jako je zanedbání školní docházky, psychologická deprivace, dětská neuróza, nedostatek zraku, sluchu apod. Pak se jedná se o tzv pseudoporuchy a nejde o poruchu učení.

Příčiny SPU:

-    poruchy ve stavbě a funkci určitých oblastí mozku
-    odchylky se mohou projevit různými kombinacemi oslabení ve vnímání, tvoření pojmů, řeči, paměti a v kontrole pozornosti, popudů nebo motoriky
-    odchylky mohou vznikat z genetických variací
-    u dětí s LMD (lehká mozková dysfunkce) se mohou, ale nemusejí projevit poruchy učení. Stejně tak poruchy učení mohou, ale nemusejí vznikat na základě LMD.

LMD:

-    lehčí typ poruchy CNS, převážně u chlapců dětské populace
-    oslabuje schopnosti chování, koncentrace, impulsivnosti, klidnosti. Většinou jsou to děti hyperaktivní, jsou nesoustředěné a těkavé.
-    děti mají problém s psaním, řečí, nechápou vztahy v prostoru- orientace, mají nedostatek optického a akustického vnímání v časovém sledu
-    mají deficity v krátkodobé i dlouhodobé paměti pro psaní a slyšené řečové informace

Momentálně se spíše používají termíny:
ADD= syndrom deficitu pozornosti bez hyperaktivity
ADHD= syndrom deficitu pozornosti s hyperaktivitou


Péče o děti s SPU:

-    individuální přístup v rámci běžní třídy ZŠ
-    reedukace vysokoškolským učitelem v kroužku nebo v doplňovací hodině
-    reedukace prováděná speciálním pedagogem, který dochází do školy spolu s dítětem
-    ambulantní péče prováděná s poruchami učení
-    dětská psychiatrická léčebna pro děti, u nichž se objevují i další poruchy a porucha učení je velmi závažná