Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Hrubý domácí produkt: jeho přednosti a nedostatky.

Hrubý domácí produkt vytváří součást celkového hodnocení národního hospodářství společně se stabilitou cen, vyrovnaností vývozu a dovozu v rámci zahraničního obchodu a s mírou nezaměstnanosti. Všechny tyto veličiny spolu neodmyslitelně souvisí a v praxi je nelze oddělit. Jednoduše měří celkovou makroekonomickou výkonnost daného státu.

Hrubý domácí produkt (HDP) je souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích a vytvořený za určité období (počítá se za jeden rok) výrobními faktory (práce, přírodní zdroje a kapitál) na území jednoho státu (zatímco hrubý národní produkt je vytvořen výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země) – jedná se tedy o celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených za jeden rok výrobními faktory na území ČR bez ohledu na státní příslušnost občanů, kteří se na něm podílejí (včetně cizinců).
Hrubý domácí produkt můžeme počítat dvěma metodami:
- zbožová (produkční) metoda – vychází z výroby a sčítá všechny vyrobené statky a služby, které firmy prodali domácnostem i jiným firmám, a čisté vývozy – to vše sečteno dává dohromady HDP
- důchodová metoda – vychází z fáze rozdělování, kdy každý z účastníků výroby dostane svůj podíl. HDP je tedy součtem mzdy, renty, zisků, úroků, opotřebení investic (odpisy majetku) a nepřímé daně (spotřební daň a daň z přidané hodnoty)
Výpočty domácího produktu však provázejí četné problémy. Jedním z nich je vliv inflace. Velmi tedy záleží na cenách, ve kterých výdaje za vyrobené statky počítáme: běžné ceny (ceny aktuálního roku, ale díky inflačnímu znehodnocení peněz nemůžeme výsledky srovnávat s jinými roky) nebo stálé ceny (získávají se přepočítáváním, ale souží k víceletému srovnávání).

přednosti – měřením HDP zjistíme výkonnost dané ekonomiky za dané období (tzn. výkonnosti celého národního hospodářství, od kterého jsou odvozeny čistý národní produkt, národní důchod (součet mzdy, renty, zisku a úroku) i osobní důchod) a roční rozpočet na osobu v dolarech.
nedostatky – měření HDP zahrnuje pouze statky a služby, které vyprodukovala oficiální ekonomika a prošly tak legálním trhem (byli prodány za určitou cenu a došlo k realizaci příjmů všech účastníků hospodářského procesu), takže nezahrnuje:
- mezistatky - statky, které byly použity při výrobě jiných statků (polotovary) a nevstupují do přímé spotřeby domácností (nesmí se započítat, protože by byly zahrnuty 2x – mléko a jogurt) – duplicita meziproduktu (rozdíl mezi tržbami z prodejů a výdaji za polotovary)
- kapitálové statky – statky vyrobené v daném období, ale použity až později (slouží k opravám, rozšiřování výroby), jejich hodnota se do produkce přináší postupně
- statky a služby, které si lidi vyrábí pro vlastní potřebu a spotřebu svých rodin
- statky a služby, které prošly přímo nelegálním trhem (šedá ekonomika – nezdaněná práce a příjmy, podplácením, melouchy, černá ekonomika – příjmy z trestné činnosti, krádeží hazardních her, prodeje drog atd.). Jedná se však o celosvětový problém, který zahrnuje obrovské částky deformující ekonomické vztahy.

Žádné komentáře:

Okomentovat