Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Ježíš a politika - neztotožňoval se s žádnou politickou stranou (nebyl zélota, farizej...)

Ježíš a politika - neztotožňoval se s žádnou politickou stranou (nebyl zélota, farizej, saducej...), šel svou cestou. Nebyl ale apolitický - šlo mu o spravedlnost, respektuje politickou moc, ale nechce být servilní této moci. Otázka placení daně - na minci je obraz císaře (to bylo proti 1.přikázání - modloslužba) - dávat, co je císařovo, císaři a co je Božího, Bohu.
Ježíšovy zázraky - větší váhu má to, co říká Ježíš, než to, co říká evangelista. Mt 11,21 - 23 - Ježíš konal zázraky, ale měl pastorační neúspěchy. I Ježíšovi odpůrci nepopírají, že konal zázraky - z historického hlediska nelze zázraky popřít. Význam zázraků - při zázraku Ježíš požaduje víru (byla to víra, že to, co koná, je z moci Boží). Zázraky jsou jakými si "svátostmi" přicházejícího Božího království; jsou znamením Boží moci - vyjadřují, kým je Ježíš; poukazují na spásu a záchranu celého člověka (jak těla, tak i duše). Ježíš uzdravuje v sobotu - v sobotu byli lidé z práce v synagoze, tak aby je mohli vidět; také to znamená, že Ježíš vzal na sebe naše nemoci, trpěl a před sobotou zemřel na kříži -- takže z toho vyplývá, že uzdravení není zadarmo. Spasitelský proces je proces terapeutický - Ježíš léčí člověka celého.

Ježíšovo vědomí vlastní identity
Ježíš si od počátku uvědomoval,že je Boží Syn (apoštolové nemohli Ježíše jen tak sami od sebe po Velikonocích vykonstruovat); víra spočívala na svědectví lidí, kteří se s Kristem setkali. Ježíšovo vědomí se projevovalo - ve 12 letech projevuje vědomí vlastní identity (jako člověk zrál obyčejným způsobem). Jako člověk nebyl Ježíš vševěd (Bůh se stal člověkem i s nevěděním, čili Ježíš nevěděl jako člověk úplně všechno), věděl vše, co se týkalo spásy. K lidské přirozenosti patří vědět, kým je. Projev vědomí je v Mt 11,27 (nikdo nezná Otce, jenom Syn..), dále také výrok Abba, Otče; také když spouští chromého střechou tak říká, že má moc na zemi odpouštět hříchy. Ježíš má vědomí svého poslání, ale i Ježíš jako člověk hledal, tázal se (podobal se nám ve všem kromě hříchu).

Fáze Ježíšova působení (poslání)
1/ od křtu až po proměnění - v této fázi vystupuje v synagoze se svým "programovým prohlášením"; je to nabídka ze strany Boží, Bůh podává skrze Krista člověku ruku, ale člověk ji odmítne; Ježíš hlásá a káže radostnou zvěst. Není zde řeč o utrpení.
2/ dát svůj život jako výkupné – Mk 10,45; jsou zde 3 předpovědi utrpení
Intenzitě zkoušky odpovídá intenzita oslavení: křest (je slyšet hlas), proměnění (Ježíš zazáří ve slávě), vzkříšení (plné oslavení).

Proměnění
Toho se zúčastnili 3 učedníci; tímto Ježíš připravuje svoje učedníky na svoje utrpení. Vše, co je po Ježíšově proměnění už směřuje k jeho utrpení na Golgotě.

Žádné komentáře:

Okomentovat