Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Kristologie Markova evangelia

Kristologie Markova evangelia
Mk 1,1 - Ježíš není jen předmět, ale také podmětem evangelia; Kristus je to evangelium. Markovo evangelium je evangeliem Ježíše Božího Syna (setník říká, že Ježíš je Boží Syn). Dále zazní od Ježíše: ano, já jsem (před veleradou Mk 14,61; Ježíš kráčí po moři Mk 6,50). Titulem Boží Syn jej nazývají démoni, Ježíš jim to zakazuje. Dále je tu řeč o tom, že Ježíš (Syn člověka) nepřišel, aby si nechal sloužit... - Mk 10,45; dále slova: Bože můj, Bože můj, proč jsi mně opustil - Mk 15,34 (zde vyjádřená jak hloubka mesiášské zkoušky, tak také naděje). V Mk je silně podtrženo mesiášské tajemství, je zde také řeč o Ježíšově lidství; ukazuje také na Božskou identitu.

Kristologie Matoušova evangelia
Je zde konfrontace mezi církví a synagogou; je psáno pro židokřesťany, proto je zde poukázáno na SZ (aby se splnilo Písmo). Je zde řeč o církvi na jednom místě Mt 16 - vyznání Petra u Cezareje Filipovy. Je zde vidět povelikonoční víru, která je promítaná do předvelikonoční doby. Také u Mt 28,19 je toto vidět (je tu: ... křtěte je ve jménu Otce i Syna i DS...; ve Sk je psáno, že se křtilo ve jménu Ježíše Krista). Ježíš je zde prezentován jako nový Mojžíš: Mt 5 -7 (horská řeč), Mt 13 (podobenství). Mluví se zde také o kontinuitě a přesahu (pokračování SZ a přesah NZ nad SZ). také najdeme kapitoly o Ježíšově dětství - v prvních staletích dětství Ježíše nebylo ve středu zájmu (hovoří se hlavně o ukřižování a vzkříšení). Později se k dětství vrací. Mt evangelium - Ježíšovo dětství, silné ekleziologické momenty, nový Mojžíš, učitel.

Kristologie Lukášova evangelia a Skutků
Zde se nejvíce vyskytuje slovo Pán, objevuje se Pavlovská teologie (Pán používá Pavel v listech). Je zde řeč o návštěvě Panny Marie u Alžběty (Alžběta říká, že matka mého Pána přišla ke mně...). zde je vidět, že se Ježíš Pánem nestal, že jím byl. Důležitý je důraz na působení DS: DS působí při narození, křtu (DS sestupuje, když se Ježíš modlil - podobnost s letnicemi); Ježíšovo programové prohlášení (Lk 4 - Ježíš v synagoze, Duch Páně je nade mnou...). vše je zaměřeno na cestu do Jeruzaléma, na velikonoční události. Je kladen důraz na chudé, evangelium žen, Božího milosrdenství (o milosrdném samaritánovi). Lukáš jako jediný mluví o nanebevstoupení, dále o poslání Ježíše a poslání církve.

Žádné komentáře:

Okomentovat