Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Osvíc.absolutismus

7.Osvíc.absolutismus-osvíc.-reakce na barokní religiozitu-cíl-racion.,log.,humanismus.Zákl.demokr. a lidských práv.Omezen vliv církve a šlechty.Stát byrokratizován-panovn=první úředník. Obdob.reforem Po karlu4-Marie T.-(1740-80)-manžel.Františka1.Lotrinsk.-Reformy:soudnictví,školst.,finančnictví, celním,manufaktury,sčít.lidu,katastr,nové cesty,pošta,jednotné míry a váhy.Zrušeni jezuité.1775 – poraženi sedláci u Chlumce.Školství-nejdůl.;triviální,hlavní,normální(praha,brno).6letá doch.(chl.i dív) –Josef 2-6000výnosů,zrušil cenzuru,toleranční patent-zruš.nevolnictví.,svoboda vyznání,zl.postavení židů,daně.,uřady, tajná policie.“Je-li poddaný spokojený a zdravý,je říši prospěšnější“.-Leopold2
7.Finkielkraut-i v případě dnešní individualit.spol.-sluhovéxpáni.Kulturní odlišnosti. Každý národ má kulturní osobitost.Polykulturní společnost.Postmoderna-člověk je nestrnulý k nějaké příslušnosti. Heslo-SENZACE.Kultura je povrchní-jen co je možné okusit,vychutnat,odhodit.Spotřebitelé.Zákazník. Vše má stejnou hodotu-jen když to ukojí potřebu.Alain Finkielkraut-(1949)-filosof,kořeny ve fenomenolog.-1.kapit.-jeho velič.spotřebitel-povrchnost,zaměření na konzum“čas jsou peníze“, odcizení.Demokratický čl.-vidí se nezávisle-vše se motá kolem jeho potřeb.Trhá vazby k ostatním. Technika která by mohla být prospěšná čl.oddaluje.Likvidace soukromí.Rozpad západ.kultury. Agresivita.Odpadá autorita starších(učitelů).Kult mládí-je všude.
7.Škála lidských potřeb-přesvědčování plynule přechází v postupy,vyznačující se menší či zcela zanedbatelnou účastí dobrovoln.,zainteresovanost,zúčastněnosti.Rozdíl mezi přesvědčit/přemluvit/ umluvit.Přesvědč.je proces náročný – logické myšlení u přesvědčujícího i přesvědčovaného.
7.Udržitelnost souč.konzum. spol.-udržitelná populace je taková,která je schopná dlouhodobé exist.,aniž by vyčerpala,nebo poškozovala své prostředí.Nadměrné vytváření odpadů,kterou není biosféra schopna zpracovat. Současný stav není udržitelný.Nosná kapacita prostředí.-natalita/mortalita.Ropa,potraviny, zeměděl, Ropa a zemní plyn tvoří 60%primárních energ.zdrojů lidstva.Zasahují do všech odvětví.Od 1900 4x. E.parlament o trv.udržitel.rozvoji:“zlepšování živ.úrov.a blahobitu lidí v mezích kapacity ekosystému při zachování přírodních hodnot a biolog.rozmanitosti pro současné a příští generace“.
7.Antika-řecko,kulturní centrum.7-6 stol.-vývoj estet.myšl.;estet.v rámci obec.vzdělánosti.Kalokagáth .Estetika:mystická(Pythag.),idealistická(Plat.),empirická(Aristot.).Pythagoras-pojem harmonie. Homér-tělesná krása.Pythag.-estet.vztahy-matemat.vyjádřit.Sokrates-cílem má být ctnost,kalokagh., harmonie osobnosti.Aristotel-„Poetika“-umění má poznáv.funkci.teorie katarze-očištění od zla.Řím- Cicero- estetika-umění slova.Plotinos-nejvyšší krása-duchovní.
7.Posivitismus- filosofie vědy,pokroku,aplikace.Navaz.na Herbart.(Osvíc-Herbart-Pozitivism).“Co je filosofie?,Jaké má téma?“-má skládat svět,zabívat se metafyzikou.Masaryk-posit.odpovídá národ. povaze;fil.zdravého rozumu místo spekulací.Nebyl ale positiv.-nelze řešit etika.Český pozitiv.- kon.19s .obd.spol.krize,vyčerpan,pochyby o kultur.vývoji a národ.identitě.Arn.Procházka-všímá si skepse, všichni znechucení.krize.“Krejčího positivismus“-(F.Krejčí,Čada,Drtina)-upevň.pozice filosofie.Kritika- Masaryk-sice osvěta,ale ne etika.Mluví často o amater.vědectví.Klíma-nezajímave,nudné,ubíjející tvoř.a fantazii.Proti positivismu a darwin-novoscholastik.-jen vytíkání ateismu.Fr.Krejčí-asi nejvýš., původ.profes.SŠ.Filosofie přítomnosti.Zabívá se i etikou.Ucelená fil.Světový názor-důležítý pro orient. ve světě.Nemusíme znát podstatu světa,abychom ho mohli zkoumat.Člověk je spojen s bohem-nábož. je potřebné.Nezkoumá „proč“?.Fil.nemůže být jen souhrn věd.poznatků.3období:1.zač.19st.- snaha orientace na západ.-navázat na fil.zdrav.rozumu.2.-90leta 19s.-Krejčí-původ.herbart.,vše na empirii,věd.zákl.3.-rozpad.česk.pozitiviz.(mezivál.obd.).
8.Novodobý čs.národ-1790-po bezdět.Josef.2-Leopold2-(1790-92)-cís.sřř.,král čs.,uher,chorvatský. Navrátil svatovácl.klenoty do prahy.Uklidnil šlechtu-zrušil berní patent.-František1-(-1835)-Napoleon se prohlásil císařem-František taky.Uzavřel dohodu s Ruskem(Alex.1)-utkal se s Napoleonem-„Bitva 3 císařů“-Slavkov.-Napoleon win.1806-se Frant.vzdal koruny sřř.-Zůstává pouze rak.císař.Metternich- Františkova pravá ruka-jednal s Napol.-Františk.dcera-Marie Luisa-žena napoleona.1813-Bitva národů u Lipska-napol.poražen.-Ferdinand1Dobrotiví-1836-nechal se korunovat cz králem.-byl oblíbený,ale prakticky nevládl.Otec pověřil Meternicha-oponentem v Říš.radě-Kolovrat.-rozpory vedli až k revoluci.1848-Ferdinad odstoupil-František Josef 1.-vzal si sestřenici-sisi.,dožil se 86 let-toto období- Bachův neoabsolutismus-posílení integraceRakouska,centralizace i Uhry.Proti demokratizaci.ale rozvoj podnikání,živností..1850-61-oktrojované ustavy(Stadion.Schmerling).Stát.správa postavena na Silvestrovských patentech-konstituční monarchie.Rakousko-uherské vyrovnání. Němci neustále upřednost.-i když slovanů víc.CZ-snaha prosadit trojvládí,maďaři se také bouřili.Po roce 1910-stupň. napětí v Evropě-28.6.1914-srbský nacional.-atentát.F.F.d´Este.-ultimátum-přijetí diktátu-skoro celé přijato-ale ne celé-28.6.-vyhl.rak-uher a něm.válku.1.sv. 28.10.1918-Československo.          
8.Problém osamělosti- osamělost- stav-prázdna,izolace.Pocit-oddělení,odcizení.Osamělost-dítě,úmrtí,rozvod,nedostatek lásky. Paradox.-často ve ve městech.Hlavní problém moderní doby.Dřív rodiny žili pohromadě,nyní ne. Riesman-„Osamocený dav“-kniha 3 části-Charakter,Politika,Autonomie.Kniha-o spol.povaze.,rozdíl. Jak se liší jednotlivé kultury.Popisuje Ameriku v19st.Společnost závislá na „vnějškovém řízení“.3 typy lidí-1.Čl.oreintov.na tradice-pokud by se trad.neřídil-byl by spol.zničen.,chová se podle tradice. 2řízený z vnitra-podle pravidel,které mu vštípili rodiče nebo autorita.Dokáže se ale rozhodovat. 3.vnějškový čl.-kosmopolitan,to co mu určuje okolí.Rychle navaz.vztahy,které jsou povrchní. 2.kapit.-role rodičů a učitelů.3.kapit.-zespolečenšťovací funkce vrstevníků. Pro člověka je hrozbou člověk.
8.Nevěcná argumentace- viz.3,Důležité:povaha publika,apel.Spor se převede úplně jinam. 
8.Válka jako glob.ohrožení –konflikty-důsledky ekonom.zájmů(ropa,suroviny).Nábož.důvod.jsou většinou až druhotné.Západ-za pomocí konfliktů snaha o kontrolu nad zdroji(afrika,blíz.východ).V budoucnu- zdroje,potrava,voda,půda.Války způsobují humanit.krize(hladomor,nemoc,znečištění).Demografické změny(ženy,děti,staří).Rozpad kultur,ekonomiky,morálky…Jaderné zbraně,biolog.z.
8.Středověk-temné,přechodné období.Havran/holubice.Dogma.Scholastika.Bazileos,Řehoř Veliký,Augustin.Umění-pohans,nemrav., od ďábla.Opovrh.tělesnou krásou.Realita nahrazena symboly.Divadlo-hříšné.Období:1.Patristiky- navaz.na antiku.2.Scholastiky-odlouč.od antiky.Sv.Augustín(4-5.stol.)-„umění ma smysl ve službách církve“.T.Akvinský-13.s.-zaklad.scholastiky,krásu poznáváme-rozum a smysly-zrak best;absolut. krása- božská.
8.TGM-(1850-37)duchovní krize moderní civilizace-způsob.vlivem sílící racionality.Důsledek:rozpad.původ.názorů,skepse,subjektiv.Sebevraž. Řešení:obnova svět.názoru-založen na systému věd ale etika.NePozitivista.Řešil:sociopat.jevy,otřes hodnot v nábož oblastech,fyziologie,konkretní logika(východisko všeho).Etika-„Otázka sociální“- politolog.dílo.Národní problém řešit-realizace humanismu.Člověk a bůh-společ.spolupracují na jednom díle-hum.svět,dobro-chce praktické náboženství(živé).Rozebírá historii.Nábož.-bez církve.