Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Přemyslovci a lucemburkové


2.Přemysl.a lucemb.-Přemysl.-v Čechách,1.doložený-Bořivoj(konec 9.s)-podřízeno VM.Boř.a Ludmila se museli nechat pokřtít-na Svatopluk.dvoře. Levý hradec.Po Bořivojovi-Spytihněv,pak Vratislav-po něm jeho syn Václav.Ten uzavřel mír s Jindřichem1(935)-samostatnost(rotunda sv.Víta),zavražděn, svatořeč.-Boleslav1Ukrutný(stříbrný denár,ekonomika ok,rozšířil říši).-Boleslav2Pobožný(995- vyvraždil slavníkovce,jednotný č.stát).sv Vojtěch(ne panovník,slavník.,mučedník).1034-Břetislav1(vzal si Jitku,zastavil polsk.a něm.expanzi,hnězdenská dekreta).-Spytihněv2-Vratislav2(spojenec cís. Jindřicha4-při boji proti papeži-85-získal titul král(jen on).1063-biskup.mor.(Olomouc)-oslab.jaromíra (praž.biskup).-Vladislav2(2.cz král,za pomoc Barbarosovi-Miláno).-Soběslav2-Bedřich(vzbouřili se cz předáci-zvolen Konrád 2 Ota)-Konrád2(za odměnu šlechtě dědičně půdu)-Přemysl Otakar 1(1197-8, spor mezi němci-švabinský x brunšvický-podpořil švabinského-královský titul,dědičný,vše shrnuto 1212-ZBS,dcera Anežka).1222-Velké privileg.církve v Č.-Václav1(přední evr.stát)-PO2-(1253-78,žel.a zlatý,hrady,zemský soud,odmítl.autoritu Rud.Habsbur.-klatba,padl-Mor.pole).-Václav2(nový rozmach král.moci,vyženil polsk.korunu,uherská koruna-syn Václav3,x Albrecht Habs.-poražen.).-Václav3(při tažení do polska zavražděn,přem.vymírají).Lucemburkové-Jan(14.s.,slepý,padl-Kresčak)-Karel4- Václav4(mor.epidemie,úpadek-vina-židé-pogrom).-Zikmund.(1419,podíl na smrti husa).

2.Morální dimenze…-StředověkFeud.spol.-vlastnictví půdy,zeměděl.,řemeslo-soběstačnost.Spol. uspořádání-založeno na slibech-Leníci(králi věrnost),on zato-půdu a dělníky-ti pracovali-leník je chránil.Potom –Šlechta-půdu dědičně-z rolníků otroci(podd.)-daň šlechtě,králi,církvy.Poddaní-měli se zle,stačilo jídlo a oblečení-později,jakmile ho získali-více-svoboda.Prim.potřeba ukojena-sekundár. Je li jedno zlo zažehnáno,objeví se další.Svět nikdy nestál na hodnotách a morálce ale na zájmu. Postavení lidí:Osvětim,černoši a indiáni.-Důvody:zisk.Hodnota člověka-moc.Člověk zažívá obě role.

2.Sofistická argum.- sofisté-Sokratés-polemiky.Platón-dialogy.Aristofanes-satirická komedie „Oblaka“ –kritika sokratovi školy-učení se přehádat podivnými argumenty,shánění něčeho k snědku.       Sofisté-nejednotní,pro výdělek, u soudů,konkurence.Učili rétorice.

2.Vliv Země na další rozvoj lid.spol.-Přírodní složka-litosféra(tektonika,litosfér.desky,sopeč.činnost)-vliv na rozmístění l.populace.Pedosfera-půda-eroze,lidská činnost-kontaminace,zeměděl.,zástavba). Atmosféra-plynn.obal země-21%kysl.,78%dusík a oxid.uhelnatý,pára,vzác.plyny.Život jen v dolní části. Hydrosféra-voda,97%slaná,3%sladká-toky,jezera,ledovce,půda.Zásadní pro život.Biosféra-živí obal.

2.Zákl.estet. pojmy a kat.- -starořečtina-Aisthétikos-už v antice-co je krása.18.stol-součást filosofie.Baumgarten-„Estet.“. Věda o povaze,příčinách,zákonitostech a významu estet.jevů a činností čl. Co je krásné?Co je umění? Formování světa na zákl.krásy.Podmínky,hodnocení.Kategorie-krás.x šered.,trag.x kom.,vzneš.x všed., vážno x banál.Dnes-estetično.Estet.-i mimouměl.výtvory-příroda. 1Pojmy-objekt(vyvol.nebo upokojuj.estet.potřebu);subjekt;smysl;hodnota;funkce;složka(zrak,sluch); potřeba;zájem;proces;hodnocení(nacionál/cit);zkušenost;normy;záliby a vkus.

2.Humanistická a renes.-Reformace-Jednota bratr-na zákl.Petra Chelčic.-kunvald(Orl.hory)-duch bibl. rovnosti.Jediným měřítkem byla bible-práce,prostota,bez nenávisti.Jan Blahoslav-č.nábož.myslitel. Myšlenky reform.s renesanč.-vzděl,kult.,hudba a estetika.Humanismus-dvůr Karla4.Protihuman.- Bohuslav Hasištšjnský.Zastánci-Řehoř Hrubý-čerpal z antiky-stoicism.,humanista-„obecné dobro“. Jan Jesenský-lékař,přírodověd.,vychází z renesanč.novoplatonismu.-protischolastice,vědecké oběvy.