Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

pozice jedince

pozice jedince je především určována:
-    mírou jeho sociální přitažlivosti (soc. atraktivitou)
-    mírou prestiže (a z ní vyplývající mírou vlivu)
-    způsobem sebeprosazování při začleňování se do skupiny (a seberealizaci)
-    jeho podílem na dosazování skupinových cílů
-    sociální kompetencí

skupinové normy:
systém pravidel, která slaďují průběh společných činností (aktivit), usnadňují nekonfliktní fungování mezilidských vztahů a (tak) umožňují dosahování skupinových cílů.

Každá norma obvykle obsahuje i způsoby reagování na její porušení – sankce. Smysl sankcí spočívá v tom, že mají:
-    napravit důsledky porušení normy, je- li to fakticky možné
-    zabránit v opakování narušování norem
-    zbavit člena skupiny, který se narušení normy dopustil, nežádoucích požitků, které by svým přetrváním bránily autentičnosti změny jeho chování.

Parametry skupinového klimatu:
-    svoboda projevu- konformismus
-    podpora (facilitace) – ztížení (inhibice) sebeprosazení
-    volnost či omezování ve vzájemných vztazích
-    přijetí (akceptace)- odmítání individuálních projevů a aktivit
-    citová resonance- sociální chlad
-    důvěra- nedůvěra k sociálním aktivitám jedince
-    afiliace (přátelství)- hostilita (nepřátelství)

Podmínky příznivého skupinového klimatu:
-    klidné a náročné vedení podporující samostatnost jednotlivce
-    čitelnost a stabilita kritérií hodnocení
-    hodnocení chápané hodnotitelem a přijímané hodnoceným jako zpětná vazba
-    preferování regulace vztahů ve skupině prostřednictvím kultivujících aktivit a facilitujících typů součinnosti (namísto pokynů, příkazů, direkce)
-    transakce prožitků a podpora sociálních citů

Zdroje nejistoty ve skupině (Kreitner, Kinicki, 1989):
-    nejasné cíle
-    nejasná kritéria výkonnosti
-    nedostatečně definovaný proces rozhodování
-    silná soutěživost mezi jednotlivci nebo skupinami
-    jakýkoliv typ změny

Základní dimenze pozice ve skupině V. Hrabal (1992, s. 36 n.):
-    kompetence
-    vliv
-    obliba (sociální atraktivita)


Jejich vzájemnými kombinacemi se lze setkat s následujícími pozicemi:
-    neoblíbený, nevlivný a málo úspěšný
-    izolovaný, nevlivný ale výrazně neodmítaný
-    ve vedoucí pozici, vlivný, oblíbený s různým stupněm úspěšnosti
-    vlivný, ale méně oblíbený
-    oblíbený, ale méně vlivný (je spíše v „centrální“ než vedoucí pozici)
-    nevýrazná pozice

Tzv. skupinové myšlení vzniká, když:
-    členové skupiny pracují v těsném spojení
-    v prostorové či názorové izolaci
-    členové sdílejí stejné hodnoty a navzájem se utvrzují v určitém náhledu na svět (na problém)
-    řeší problém, který sám o sobě vyvolává zátěž, silný stres

symptomy:
-    iluze nevyhnutelnosti sdíleného řešení (postupu, názoru)
-    racionalizace
-    iluze etické oprávněnosti
-    percepční stereotypy
-    skupinový tlak (a vzájemný nátlak)
-    autocenzura
-    iluze jednomyslnosti
-    personifikace mínění, názorů, řešení

důsledky:
-    skupinová diskuze (problému) se mění ve společné hledání co nejlepšího zdůvodnění skupinového stanoviska
-    neschopnost náhledu skupinového dění, zvláště způsobu řešení problému
-    neochota k vnitřní oponentuře, k hledání alternativ, ke konfrontaci možných důsledků řešení
-    odmítání kritiky zvenčí, vnímání vnější kritiky jako tendence ohrožovat skupinu či jako snahy narušit činnost (práci, úsilí) skupiny
-    zaměřenost na informace, fakta, názory, které potvrzují prekoncipované řešení (stanovisko)
-    tendence přehlížet širší kontext problému, jeho kontinuitu v čase i prostoru

Problém tzv. „sociální lenosti“:
-    nejednotné úsilí (ostatní se ulívají, proč já bych se měl namáhat?)
-    ztráta osobní odpovědnosti (ztratím se v davu, co bych se honil)
-    snížení motivace vzhledem ke sdílení odměny (… když všichni dostanou stejně)
-    zhoršení koordinace (každý „zabere“ v jinou dobu)

Sociální lenost se projevuje tam, kde:
-    je úkol vnímán jako nedůležitý nebo příliš snadný
-    se členové skupiny domnívají, že jejich osobní přínos k plnění skupinového úkolu nelze rozpoznat
-    členové skupiny nemají dobrý přehled o výkonu ostatních členů skupiny


Deindividuace:
-    dochází ke snižování vědomí sociální odpovědnosti ( a obav ze sankcí)
-    snižuje koncentraci na sociální hodnocení
-    oslabuje vnitřní kontrola, zkresluje se percepce
-    zvyšuje se impulsivnost, intenzita emocí

Výzkumy ukazují, že se tak děje pod vlivem anonymity, velikosti skupiny, skupinových aktivit, nekognitivní zpětné vazby, nové či nestrukturované situace apod.

Tým:
-    jasně definovaný cíl, který se odvíjí od potřeb nadřazené skupiny
-    motivace členství vychází z kongruence individuálních a týmových cílů
-    ztotožnění se skupinovými cíli
-    odpovědné přijetí norem a hodnot
-    identifikace se skupinou na základě pozitivního prožívání skupinového dění a výkonu skupiny
-    rovnováha orientace na výsledek (výkon) a způsob jeho dosahování (proces)
-    jasně vymezená pozice vůdce
-    zřetelná struktura týmových rolí
-    facilitující atmosféra vztahů