Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Pracovní definice pojmu „malá sociální skupina

Malá sociální skupina je tvořena lidmi, kteří
-    jsou navzájem v přímé nezprostředkované interakci a komunikaci
-    mají blízké nebo shodné cíle či hodnoty, nebo odvozují (očekávají) od skupiny naplnění svých individuálních cílů
-    jsou vřazeni do relativně stabilního systému pozic a rolí (skupinové struktury)
-    spoluvytvářejí a respektují normy skupinového života (tj. pravidla regulující meziosobní vztahy a průběh společných činností).

Význam sociálních skupin:
-    zprostředkovávají působení makrosociálního prostředí
-    podílejí se na dotváření sociálních rysů osobnosti (plní socializační funkci, protože jsou modelem vztahů makrosociálního prostředí)
-    ovlivňují individuální výkonnost
-    uspokojují sociální potřeby:
    být s lidmi (sounáležitosti)
    být akceptován
    dotvářet vlastní individualitu a identitu
    získat uznání
    seberealizovat se

Ve skupinách se cítíme dobře pouze za předpokladu že:
-    není zraňován náš sebecit
-    nejsme omezováni v naplňování našich podstatných individuálních zájmů a potřeb
-    nám usnadňují seberealizaci

Atributy skupiny:
-    struktura vztahů, pozic, rolí
-    normy (a skupinové cíle a hodnoty)
-    klima a atmosféra

vlastnosti skupin (například): velikost, autonomie, flexibilita, homogenita, intimita, polarita, propustnost atp.

Rizika skupinového života:
-    skupinový tlak, konformismus, „skupinové myšlení“ (Janisův efekt)
-    skupinová inhibice: „skupinová lenost“ (Ringelmannův efekt)
-    deindividuace

Klasifikace skupin:
      -    malá skupina x velké skupiny
-    primární x sekundární
-    formální x neformální
-    členské x vztažné