Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Vývoj ČS v povál.období

13.Vývoj ČS v povál.obdob.-změna mocen.vztahů v evropě.SSSRxUSA-po poráž.něm se rozcházejí. Českoslov-snaha stát se koridorem(Masaryk,Beneš).45-48-inklinace k sssr.45-obnoveno Českoslov. Podkarp.rus-připadl.sovětům.Odsun němců.Anulován mnichov.Košický vl.program.68-pražské jaro-reakce-Vojska varšavské sml.(něm,pol,mad,bulh.)21.8.68.-až do 91.
13.Nejčastější chyby-logické defekty často nepochází z přímé snahy posluch.klamat,spíše snahy vyznění celé argum.zesílit.Chyby-vyslovení něčeho,co má být teprve řešeno(jak budeme přestupek řešit?)-manipulace;počáteční lež;sofistická argumentace;skok v důkazu(od obecného ke konkrét.).; vítěz bere vše;předčasné zobecnění(nepřítel mého nepřítele je můj přítel).
13.Zásoby energie- Obnovitelné zdroje/neobnovitelné zdroje.
13.Modernismus-Fenomenologic.est-spojeno s Husserlem-věda o fenoménech, jevech.Návrat k věcem samotným.Chápání detailu-ruka(uříznutá).2.Psychoanalýz.a est.-Freud-ja- On,já a nadjá.Jung-individuální fantazie-pohádky.Existencional.a est.-20stol.-obrat k člověku.Hl.rysy: svoboda,osud,smrt,sebevražda,láska,hnus.Kierkegaard-nábož.krize-církev se zajímá kdo chodí do kostela a ne o to kdo věří.Izák a jeho syn.Etika.Umysl boží.Camus-„cizinec“-smrt za to, že neplakal na pohřbu matky,ne za vraždu.Sarter-rozlišuje poezii a prózu-próza-nástroj intelektu,poezie objevuje smysl.Umělec-vnucuje své sny společnosti,mstí se.Básně,obrazy,hudba-pasti.Formalismus a struktural-Jan Mukařovský-čech,znak je něco,co označuje něco jiného.Estet.znakem nemusí být nutněji uměl.dílo,ale i např.kámen v Jap.zahradě.Estetika a sémiotika-věda-znaky a pravidla.Uměl. dílo reprezentuje vždy něco.Feministic.est.-Teresa de Lauretis-žena jako subjekt,ne objekt slasti.
13.Fil.po 2.sv-Fenomenolog.,Marxismus-kořen.19s. založena soc.dem.“Kapitál“.Karel Teige-lit.umělec a kritik,estetik.Jiřina Popelová-katolička-estet- Masaryk-marx.Po válce-monopol marxismu.Vítězsl.Gardavský-brňan,realizoval dialog-Marx.a křesť. Existencialism.-Václ.Černý-(1905-87),lit.kritik,seznamoval veřejnost s existencionalismem.Ivan Kosík-přední český existenc.
14.Blízký východ-Izrael a p-snaha o vlastní stát,nejlépe palest. -1897-první sion.sněm.Jednání nemožné-osmanská říše.Dohoda s VB-Weizmann-podpora kolonizace- zájem říše-bezpečn.suez.průplavu.17-Balfourova.deklarace.-migrace(odsun arabů).Nacismus+rusko- vlna přistěhovalců.Arabové napadají.Brit.chtějí zastavit přistěh.45-stát,volné stěhování,samostat.47 – osn-rozdělení na 2 části.-nesouhlas ligi ar.stát.-útok 5 zemí-po roce příměří.48-odchod britů-nezáv. 67-boj o suez-osn se stáhlo-izrael mobilizace-egypt,jord.,sýrie,irák útok-zničeno letectvo eg.92 – první mír.jednání(madrid).96-část území vracena arabům.00-další nepokoje,sebevražd.atent.,Izr.-likvidace. 01-Šaron,nacionál.08-Hamás-Útok na izrael,ten reaguje nálety.,blokády.Irán-islám.republ.,osn,opec, wto.Na začátku 2.sv.-neutrální-pak41 sověti.a briti.-dohoda o nevojenské pomoci.51-znárodněn rop. průmysl.53-spolupr.s usa aVB.62-zrušena nutnost muslim.ve volbách-krvavé protesty.79-Chomejný – referendum-98%pro islám stát-realiz.Iránsko-ir konfl-Irák útok-ropa,nábož.důvod.82-irák vytlačen „válka tankerů;měst“.88-konec.,příměří,nic se nevyřešiloIrák-většinou muslimové,Husajn-válka iránu.
14.Protikomun.3.odboj-navaz. na protihabsbur.odboj a na antinacistický odboj za 2.sv.Neměl reprez.vládu v exilu,neměl armádu, ani podporu velmocí,neměl ani domácí vedení.Odboj jednotlivců-občanů.42roků.Politické procesy. 48- první skupiny-uvažovali o krvavém puči.Církev byla jedinou legální opozicí.Ekonomický úpadek.49-rada svobodného českoslov.-ti co prchli,nemohla být uznána.51-rádio Svobod.evropa. 68-pražské jaro-potlačeno-vojska varšavské sml.Odpor byl rozdrcen-normalizace. 70.léta-Plastic People of Univ., Charta 77.88-větší ochota manifestů a odporu.89-Palachův týden,demonstrace,národní třída. 17.11- uzavření vysokých škol.Občanské forum,Gerální stávka.29.11-Havel. listopad 89-revoluce.
14.Rozdíly mezi…-Manipulace-snaha o působ.na myšlení druhé osoby či osob.Přesvědčení o něčem, co by jinak nepřijali. Manipul.osoba si často ani neuvědomí.M.získává sympatie.Využívá slabostí.Přesvědčování-argumentace-uvádění důvodů-přijetí toho co je předkládáno.Věcná/ne.Racionální/mimoracionální. Motivace- psych.proces vedoucí k činnosti.Používá-radost,zvídavost,pozit.pocit,očekávání.Potřeby.
14.Globální migrace-pohyb obyvatelstva-změna trv.bydl.Značné ekonom,kultur,populač.důsledky.Imigrace/emigrace. Důvody mohou být ekonom.,politické,demografické.Nejčastěji ekonom.-lepší život.(USA,kanada).Migrant/ uprchlík/žadatel o azyl. 1951-OSN-práva pro uprchlíky.Dnes-uzavírání hranic,azyl jen vyvolení.
14.Postmodernismus-původně označoval antiavangard.tendence v literatuře a architekt. Postupně proniká-soc,fil,teolog,estet.Umberto Eco-Jm.Růže.Heslo postm.:Vše je dovoleno!Rysy:důraz-přijetí uměl.díla publikem.proti politickým i uměl.ideologiím.Publikum-naivní/kritický příjemce. Kundera- Nesnesit.lehkost b.Knížák.
14.Filosofie v exilu a samizdatu-hlavní roli hrají emigr.vlny-unor 1948,srpen 68 Po 48-Ferd.Peroutka-novinář.public.spis.redaktor LN.“Jací jsme“-národní charakterist.Kritik komunismu.Pavel Tigrid-dvojnásob.exulant(39,48)-časopis Svědectví-nejen exulantům ale i čten.v českoslov.Příspěvky od disidentů.“Politická emigrace“-zamyšl.nad nejnov.cz dějinami. Erazim Kohák- fil.teolog,dnes-prof.na Boston.univ.,pokouší se čelit postmoder.skepsi.Václav Bělohradský.