Hledejte v chronologicky řazené databázi studijních materiálů (starší / novější příspěvky).

Stavovský stát

5.Stavovský stát-monarchie,moc rozdělena mezi panovníka a sněm-zpravidla-panstvo,rytířstvo,měš, duchovenstvo.Panovník-reprezentant,vrch.velitel,Zemský sněm-zákonodárný.Silný vliv měl sněm za Vladislava Jagelonského(xM.Korvín-po jeho smrti-uhry).posilování šlechty-Vladislavské zřízení zemské .-Ludvík Jagelonský(1516-26,utopil se u Moháče x turci).Poté nastupují Habsburci.-Ferdinand1(zast. absolutismu-střet s českými stavy-povstání-potlačeno,prosazoval katolicismus,nakonec povolil kalich) . –Maxmilián2-Česká kompaktáta-nepodepsal ale slíbil, že je bude dodržovat(nábož.svoboda)zato Rudolf2na trůn.Stavy v té době proti Rudolf..,přiklonili se ale na stranu Matyáše.Pro uklid.stavů- Rudlofův majestát 1609.-Ferdinand2 Štýrský(zvolen č.stavy,brzi nepopulární).1618-3.praž.defenest. – začala 30letá válka.-zvolen F.Falcký-1620-poraženo stavovské vojsko na Bílé hoře.Poprava 27 českých pánů,Obnovené zřízení zemské.Konec stavů,Úpadek česk.národa.Jezuité-rekatolizace.
5.Podstata komunismu- totalita-diktarorské vedení-násilné/nenásilné ovládnutí všech obl.života. Pyramida.Komunis.-vláda lidu-zastupitelská demokracie-nedodrž.svob.volby-jednotná kandid. .cenzura.Pravice/levice.Kult.Kom./fašismus-na nic si nehrál.Marx-proletariát.odvolatelnost.
5.Hrozba přelidnění-nárust od 18.stol.6-7miliard(10let).Populační overshoot-populace přeroste možnosti prostředí.William Catton-kniha overshoot-dvě cesty,stabilita,nebo růst ale musí se snížit spotřeba.Funguje to v přírodě(kvasinky,dravci).Ropný zlom-ropa-neobnovitelný zdroj-již v overshootu těžba na zlomu.Menší množství ropy sníží nosnou kapacitu země.95%ropy již objeveno.Ropa a zemní plyn-doprava,produkce potravin,vytápění,plasty,syntet.vlákna,farmacie.Biopaliva-zátěž pro půdu.
5.Význam est.vých-výchovy-dnes výchova k tvořivosti,vnímání.Propagátor estet.vých-J.Ruskin-angl. – znechucen moder.civiliz.“umění nás učí být lepšími“.J.A.Komenský-estet.vých.do vzděláv.Známkování
5.Hegliánství-inspirace,kritika i pozit.ohlasy.Frant.Čupr-snaha zapoj.něm.fil.do rozvoje v Čech.-zbyteč . Kar.Sabina-proti německým“umělým“systém.Návrat ke slov.mytologiím.Folklor,hádanky.Odmítal fil. August.Smetana-cz fil.píše německy-neřeší.Bolzanův součastník.Filosof.teolog.Děkan FF v praze-vyobcován s církve-revoluci.Chce fil.prakticky využít v polit.čin,morál,pokroku.Absolutní duch. „Vznik a zánik ducha“-o absolutní idei.“Význam souč.věku“-reflexe současnosti.V živ.-stálý střet dvou tendencí-pozemskXbožskost-ty tvoří realitu.Střet dvou sil=nová kvalita.Dosud jen pozemskost,později božskost-aby se čl. navrátil k přírodě.Člověk-rozhodující faktor v rozhodování-uskutečnění lidskosti.

6.Habsbur.absol.-absolutismus-neomez.,centraliz.moc.Byrokracie-central.,hierarchizovaný.Menší moc stavů i měst.Panov.-všechny moci.Armáda.Merkantelismus-centrál.říz.hospodářství(export, domácí výroba).Katolictví-jediné.Ferd.3Habsbur.-(17.s.)řím.cís,král-cz,uher,chorvat,arcivév.rak. Rekatolizace-ukončení 30leté válk.-Vestfalský mír(1648);vytvořil katastr.-potom měl být Fer.4-zemřel- Leopold1-robotní patent,neustále války s Franc.aTurky.Nárokoval si trůn španělský-pro syna Karla- vedlo k největš.konfliktu 18.stol-válkám o španěl.dědictví.Následníkem byl Josef1-hospodář.situace v zemi špatná-úplatky,protekce.-Karel6-1713-Pragmatická sankce-žena na trůn.-Marie Terezie.
6.Logika-formální věda,zkoumá způsob vyvozování závěrů.Často součást filos.,matematiky,informatika.Zakladatel-Aristoteles(384-322pnl.)-sylogistická logika-Premisa1.Každý je smrtelný2.Arist.je člověk.Závěr-Ar.je s. Dále-Occam,Leibniz.Poučování,přesvědč.,přemlouvá,ovlivň.,argument.Logika-základ argum.   
6.Vliv nedostatku potravy-populační exploze-hrozba.Neustále nás přibívá.Kontrola porodnosti.Zvlášť 3.svět.Nejen hlad,ale i podvýživa,špatná strava.Hlad-dlouhodobě schází složky potravy.Nedostatek nezávadné pitné vody-využitelné jen 0,015%.Nadměrný rybolov.Denně-25tis.lidí umírá kvůli závadné vodě.Problém-velké využívání vody v zemědělství a průmyslu.Znečištění.Sucho-vyvolává hladomor-neúroda.Pokles srážek.Hlavně v africe aj.asii.Jsou ale i další důvody-přírod.katastrofy,války.Největší hladomor-čína1959-61.Vysoká kojenecká úmrtnost.Větší náchylnost k nemocem.Přelidněnost. Podvíživa-často důsledkem kombinace chudoby a nerovného přístupu.
6.Tem.dnešní estet.-Tradiční:est.a umění,etika,příroda.Současná:media,všedního dne,sportu.Umění- zákl.otáz.je hodnota uměl.díla.,není přesně vymezena hranice.Etika-kalokagathie,Tyrš.Přírodní vědy- zejména biolog.-bioestetika-je vkus dán vrozeně?Darwin-vkus mají i zvířata.Estet.výchova-k tvořivosti a vnímání.Všedního dne-se vším,s čím jsme ve styku(divadlo,koncert,náš byt).Příroda-Kant-„příroda nad uměním“.Krásy přírod.-Adorno,Schiller,Hegel,Krajinomalba.Masmédia.Sport-gymnast.,krasobrusl
6.Herbartismus-import.Fil.apolitická.Pokrok je v osvětě,vědě,vědění.Fil.vědy.Nový způsob argument. Češi hledají smysl fil.vůbec.Herb.vyvolává zájem o fil.-předstupeň positivismu.Purkyně.Palacký (část.). Konkret.vědy.Aplyk.psych.Patolog.jevy.Psychyka na zákl.fyziolog.Zakl.různé psych.léčebny.Jedlička, Čupr. Amerling-škola,chráň.dílny.Pracovní terapie-„Z idiota výkon.kreténa,blbce“. Český herb. se rozvíjí-psych.pedag.etik.Otakar Hostínský.Gregr.Tyrš.-Darvinismus.Lindner-psych.pedag.-nebyl darw. Společenský vývoj by měl být cílený.Důležitý je morální aspekt-darvin nemá.Hostinský-estetika. Odvolávání na Darw.pokračuje-pozitivismus.Naše tendence-volnomyšl,ateist,bez politick.ambicí.